هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مصالح سال جدید و اعطای تخفیفات گسترده

گروه بازار ساختمان : به عقيده بسياري از کارشناسان حوزه ساختوساز، به دليل کاهش ساختوساز در چند سال اخير به نظر ميرسد توليدکنندگان با انبوهي از مصالح ساختماني در انبارهاي خود روبهرو شدهاند و اين انباشتگي مصالح باعث بلوکه شدن سرمايههاي اين توليديها شده است. بر اين اساس توليدکنندگان در نظر دارند در سال جديد با اعطاي تخفيفات گسترده انبارها را خالي و از اين طريق سرمايههاي بلوکهشده را آزاد کنند. در سالي که گذشت بسياري از مديران کارخانهها و کارگاهها از وخامت اوضاع به علت کاهش ساختوساز سخنهاي فراواني گفتند اما به نظر ميرسد با ارتقاي روابط سياسي اين شرکتها بتوانند محصولات خود را باقيمتهاي مناسب به کشورهاي همسايه صادر کنند. البته اين امر مستلزم نظارت فراوان بر کيفيت محصولات ميباشد تا بازارهاي همسايه از کالاهاي بيکيفيت ساختماني و غيراستاندارد انباشته نشود .در گزارش زير مطابق شمارههاي پيشين پيام ساختمان نگاهي به قيمت مصالح ساختماني در ماه اول سال 94 خواهيم داشت. شايانذکر است اين قيمتها توسط فروشندگان و شرکتها ارائهشده است .