هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جـایگاه اتـاق اصناف ارتـقا می یــابد

سعيد ممبيني *

 با توجه به اينکه اتخاذ تدابير مناسب براي ساماندهي برگزاري نمايشگاهها از تصميمهاي مهم سال 93 بود، ارتقاي جايگاه اتاق اصناف در سال 94 از مهمترين برنامههاي آينده خواهد بود.

بايد اذعان کرد که اتاق اصناف ايران سال گذشته با برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا با همکاري و پشتيباني وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست تا حد زيادي بحث برگزاري نمايشگاهها را سازماندهي کرده و از برگزاري نمايشگاههاي متفرقهاي که باعث ضرر و زيان به جامعه اصناف ميشود، جلوگيري کند. در واقع براي بررسي عملکرد اتاق اصناف ايران در سال 93 بايد از دو زاويه نگاه کرد؛ يکي از بعد وظايفي که به اتاق اصناف محول شده که بهطور عمده وظايف نظارتي است و ديگري وظايفي که هدايت سازمانهاي صنفي را به عهده دارد که هر دو وظيفه بايد در مسير اجرا منتج به ارائه خدمات بهتر به جامعه اصناف باشد. از بعد ديگر تبيين جايگاه اتاق اصناف ايران است که با گذشت سالها و تغييرات متعدد در اين نهاد و همچنين تغيير نام اين سازمان هنوز شاهد اين مسئله هستيم که دستگاههاي اجرايي و دولتي جايگاه واقعي سازمانهاي صنفي را بهخوبي نميشناسند که در سال 94 به اين مسئله پرداخته خواهد شد. به اعتقاد من در سال 94 بايد به بحث حقوق اصناف در ارتباط با ديگر سازمانها ازجمله تأمين اجتماعي که ميتواند براي اصناف کارساز و مفيد باشد، پرداخت. همچنين در سال 94 اصلاح قانون نظام صنفي با توجه به پيگيريهاي انجامشده، بايد به جديت دنبال شود زيرا برخي از موارد آييننامه که متضمن حقوق اصناف و سازمانهاي صنفي نيست، نياز به بازنگري دارد. از سوي ديگر با تصويب آييننامه اجرايي که از مهمترين دغدغههاي اتاق اصناف ايران است، موارد ديگري نيز از اهميت بالايي برخوردار هستند که ازجمله آنها ماليات صنوف است که رئيس اتاق اصناف تهران نيز رويکرد بسيار خوبي در پيگيري مطالبات اصناف دارد. زماني که جايگاه يک نهاد نظارتي از سوي مجموعه بالاتر بهخوبي شناختهشده نباشد، آن نهاد در انجام وظايف به نحو مطلوب نميتواند اثرگذار باشد. با توجه به اين مسئله اتاق اصناف ايران در سال 94 تمرکز بيشتري بر ارتقاي جايگاه اتاق و بهتبع آن جايگاه اتاقهاي اصناف سراسر کشور و اتحاديههاي صنفي خواهد داشت. بايد تأکيد کرد که اصناف براي مقابله با نوسانات اقتصادي، بايد خود را به فنون و مهارتهاي علمي تجهيز کنند تا بتوانند امور مربوط به کسب و تجارت را به نحو مطلوب انجام دهند.

*عضو هيئترئيسه اتاق اصناف ايران