هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توقف عملیات ساختمانی در محدوده عمــارت عشرت‌آبـــــــاد

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اولين جلسه سال جاري خود که در تاريخ 17 فروردينماه 94 با حضور رئيس، اعضا و مقامات محلي استانهاي مربوطه تشکيل شد، موضوع ساختوساز در اراضي شمال ميدان سپاه تهران را مطرح کرد و تصميماتي به شرح زير اتخاذ تصميم شد:1. عمارت تاريخي عشرتآباد با پيگيري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري و هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي استفاده عموم مهيا شود.2. رعايت حريم قانوني عمارت و باغ ثبتشده ملي عشرتآباد به شماره ثبت 648 مورخ 23 فروردين 1346 الزامي است.3. رعايت مصوبات طرح جامع تهران در پهنه مذکور (۳۲۱G) براي محدوده فوق الزامي است.4. عمليات ساختماني در محدوده عمارت متوقف و نقشهها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط ميراث فرهنگي بازنگري و اصلاح گردد.5. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نسبت به هماهنگي باهدف رعايت موازين قانوني همهجانبه نسبت به گردش کار احداثات در داخل محدوده پادگانهاي کشور و شهر تهران اقدام نموده و اخذ پروانه بر اساس طرحهاي توسعه و عمران براي احداثات عظيم در زمينهاي با کاربري نظامي، انتظامي الزامي است.6. کارگروه ويژهاي براي بررسي موضوع و هماهنگيهاي لازم با محوريت وزارتخانههاي دفاع و کشور ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري و دبيرخانه شوراي عالي تشکيل و ضمن هماهنگي و رعايت دستورالعملهاي ابلاغي فرماندهي کل قوا دستورالعملي را براي رعايت موضوع در کل کشور ظرف مدت سه ماه به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه نمايند.