هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان را اسکنــــاس نبينيد

سيد سجاد موسوي: اين روزها مسائل سياسي و تفاهم لوزان تبديل به گفتمان غالب جامعه شده و به نظر ميرسد بيشتر مردم از نتايج به دست آمده در مذاکرات هستهاي راضي هستند چرا که به هر حال يکي از مهمترين دستاوردهاي اين تفاهم، بهبود وضعيت اقتصادي و کسب و کار خواهد بود. صنعت ساختمان هم از اين قاعده مستثني نيست و بايد منتظر رونق نسبي بنگاههاي توليدي و متعاقب آن فعاليت مضاعف نهادهاي مرتبط با ساخت و ساز مانند شهرداريها باشيم. در ادامه تهيه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداريها، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهايم تا اولا دليل مراجعه مردم را بدانيم و دوم اينکه انتظار آنها را از شهرداري در سال 94جويا شويم.

ساخت و ساز در شش ماهه اول بيشتر است

شهروندي که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، اظهار داشت: به طور کلي در شش ماهه اول سال به دليل بهتر شدن وضعيت آب و هوا و همچنين دريافت مجوزها در ماههاي سرد سال گذشته، ساخت و ساز بيشتر از شش ماهه دوم است. ضمن اينکه خبرهاي خوبي هم در رابطه با لغو تحريمها به گوش ميرسد و همين موضوع تحرکات را براي ساخت و ساز بيشتر کردهاست.

وي با بيان اينکه راه نجات صنعت ساختمان علاوه بر رفع تحريم، کاهش هزينههاي ساخت و ساز است، گفت: بازار کشش افزايش قيمت مسکن را ندارد و سازندهها هم به همين دليل رغبتي براي ساخت و ساز از خود نشان نميدهند؛ بنابراين بايد هزينه تمام شده ساختمان را از طريق مکانيزمهاي تشويقي کاهش داد تا سازنده به ساخت مسکن ترغيب شود. اين شهروند خاطرنشان کرد: شهرداري در اين ميان ميتواند نقش بسيار مهمي ايفا کند و رونق بخش ساختمان به نفع شهرداري هم هست.

شهرداري نيم نگاهي به کيفيت داشته باشد

ارباب رجوع ديگري که براي دريافت پروانه ساخت مراجعه کرده بود به خبرنگار ما گفت: ظاهرا تعطيلات شهرداري تمام نشدهاست چون هنوز برخي از کارمندان در محل کارشان حضور ندارند و مردم کارشان لنگ ماندهاست. به هر حال اميدوارم شهرداري در سال جديد نيم نگاهي هم به کيفيت ساخت و ساز داشته باشد و نبايد فقط ساختمان را به شکل اسکناس ببينند.

وي ادامه داد: بنده حدود دو سال پيش ملکي را خريداري کردم که هر بار بخشي از سازه و تاسيسات آن دچار مشکل ميشد. کار به جايي رسيد که دنبال سازنده آن رفتم تا به تعمير ساختمان يا دريافت بخشي از پول مجابش کنم. بعد از اينکه سازنده زير بار نرفت از او شکايت کردم. بنده را براي دريافت مدارک ساخت و ساز به شهرداري معرفي کردند اما با وجود حکم دادگستري، شهرداري مدعي است مدارک ساخت و ساز را نميتواند پيدا کند. آنگونه که آگاهان ميگفتند در چندين مورد که سازنده دچار تخلف شده بود، شهرداري به گرفتن جريمه اکتفا کرده بود. بنابراين علي رغم پيگيريهاي فراوان، متاسفانه راه به جايي نبردم.

5/1 ميليون به جاي 5/3 ميليون

نادر، شهروند ديگري که از شهرداري ناراحت بود، به پيام ساختمان گفت: ساختمان پدري بنده در محدوده يکي از طرحهاي شهرداري واقع شدهاست. حدود پنج سال پيش شهرداري عنوان کرد ميخواهد ساختمان را از ما بخرد ما هم عليرغم دلبستگي که به خانه پدري داشتيم موافقت خودمان را اعلام کرديم. قرار شد ظرف سه ماه شهرداري پول ما را پرداخت کند و ساختمان را تحويل بگيرد. ما هم در محله ديگري ساکن شديم و خانهاي را با رهن و کرايه بالا اجاره کرديم.

وي ادامه داد: مقرر شد به ازاي هر متر 5/1 ميليون تومان به ما پرداخت کنند اما با وجود گذشت چندين سال هيچ اقدامي عملي نشد. حتي به اسم «در طرح بودن» اجازه سکونت در ساختمان را هم به ما نميدادند. در نهايت شکايتهاي ما باعث شد تا براي خريد اقدام کنند. اما با چه قيمتي؟ به قيمت 5 سال پيش. امروز هر متر مربع زمين ساختمان ما 5/3 ميليون تومان ارزش دارد اما شهرداري همان 5/1 ميليون تومان را پرداخت ميکند. اين در حالي است که امروز با اين پول در هيچ نقطهاي نميتوان خانه خريداري کرد؛ ضمن اينکه در طول اين مدت حدود 30 ميليون تومان اجاره پرداخت کردهايم .»

شهرداري روراست باشد

آخرين ارباب رجوعي که با خبرنگار ما گفتگو کرد، مهدي نام داشت. وي با بيان اينکه شهرداري در سال جديد هم با شهروندان سر ناسازگاري دارد، گفت: ظاهرا برخي بوي کباب به مشامشان خوردهاست و هر جور شده ميخواهند در سال جديد قيمتها را بيشتر کنند چون اعتقاد دارند که بايد ما به التفاوت قيمتهاي سال قبل نسبت به امسال را بپردازيم. در حالي که پرونده بنده مربوط به سال گذشتهاست .»

وي در مورد انتظارش از شهرداري در سال 94 هم گفت: شهرداري در سال جديد بايد همه چيز را قانونمند کند. اگر قرار است از مردم پول و عوارض بگيرند، اشکالي ندارد اما با مردم روراست باشند. بسياري از سازندگان از پولهاي بيحساب و کتاب و غير قابل پيش بيني گلايه مند هستند. به هر حال امسال که صحبت از لغو تحريمهاست بايد از درون هم به توليد کمک کنيم و در اين راستا شهرداريها در صنعت ساختمان عمدهترين نقش را دارند.