آرامگاه عطار نیشابوری

شمار نشریه : 206

25 فروردين روز بزرگداشت عطار نام گرفته است. به اين دليل در زير به معرفي احوال و آرامگاه وي پرداخته مي شود.

آرامگاه عطار نيشابوري بنايي است تاريخي که در دوره تيموري توسط امير عليشير نوايي بر روي قبر عطار نيشابوري ساخته شد و در دورههاي پهلوي دوم مرمت کامل و دهه 70 نيز مرمت مختصر بر روي آن انجام گرفت.

عطار چنانکه از نامش پيدا است، در نيشابور دکان عطاري داشت و در حمله مغول به نيشابور کشته شد. وي يکي از پرکارترين شاعران ايراني به شمار ميرود و بنا به نظر عارفان در زمينه عرفاني از مرتبهاي بالا برخوردار بوده است؛ چنانکه مولوي درباره او ميفرمايد:

هفت شهر عشق را عطار گشت          ما هنوز اندر خم يک کوچهايم

آز آثار زبانزد عطار ميتوان تذکره الاوليا و منطقالطير را نام برد. آرامگاه وي در خيابان عرفان واقع در نيشابور کنوني هرساله پذيراي علاقهمندان به ادب و فرهنگ ايراني است.

بناي کنوني آرامگاه عطار داراي هشت ضلع و گنبدي کاشيکاري شده و چهار در ورودي است. در نماي بيروني آن چهار غرفه کاشيکاري شده تعبيهشده است و در وسط بقعه، قبر عطار و يک ستون هشت ترکي به ارتفاع 3 متر وجود دارد.

در سال 1314 ه.ش انجمن آثار ملي اقدام به کاشيکاري و مرمت تزئينات آن نمود و محوطهاي زيبا در جوار بقعه سازماندهي نمود. گنبد آرامگاه کاشيکاري و مزين به گلوبوته و نقوش هندسي و كتيبه كوفي و معلقي است. بر بدنه خارجي اين بنا چهار ايوان ورودي ايجادشده است.فضاي داخلي آرامگاه نيز هشتضلعي است.سنگ مزار عطار از نوع افراشته سياهرنگي است كه بر روي آن اشعاري به خط ثلث نوشتهشده است.

آرامگاه شيخ فريدالدين نيشابوري و کمالالملک در يك محوطه  قرار گرفته است.