تـاثیر مذاکرات بر ‌بـازار سهـام

شمار نشریه : 206

*سلمان خادم المله

تأثير مذاکرات بر بازار سهام شامل اثرات کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت خواهد بود. در مورد اثر کوتاه مدت آن بايد گفت ازآنجاکه بازار سهام يک بازار پيش رو است، (به اين معني که انتشار يک خبر مثبت يا منفي از يک رويداد در آينده که الزاما در زمان حال به وقوع نميپيوندد تأثير مثبت يا منفي خود را در معاملات زمان حال سهام در بازار خواهد گذاشت) و با توجه به اينکه در حال حاضر در مذاکرات هستهاي هنوز به توافق دست نيافتهايم بلکه يک بيانيه در مورد اقداماتي که قرار است در آينده انجام شود، صادرشدهاست، ليکن بازار سهام به دليل پيش رو بودن اثرات احتمالي اين بيانيه را مثبت فرض کرده و با توجه به اينکه اغلب سهامداران در چند ماه گذشته با ضررهاي هنگفتي مواجه شدهاند اين خوش بيني تا چند هفته آينده احتمالا ادامه خواهد يافت و الزاما تحليل براي خريد سهام در کوتاه مدت کارساز نخواهد بود و به طور متوسط اکثريت سهمهاي بازار مثبت خواهد بود و شاخصهاي بورس هم با رشد قابل توجهي مواجه خواهد بود، رشدي که اگر با شيب تند همراه باشد احتمال حبابي بودن آن وجود خواهد داشت و بعد از رشد شديد و احتمالا با رسيدن برخي اخباري که از ميزان شدت خوش بيني آنها خواهد کاست، تعديل خواهد شد. ليکن در ميان مدت با توجه به فضاي مثبت ايجادشده در تعامل با دنياي غرب و روشن شدن ابعاد توافق و رسيدن رشد به اقتصاد واقعي (منظور از اقتصاد واقعي بخشهاي توليدي صنعتي و خدماتي است) و احتمالا حضور تدريجي سرمايهگذاران خارجي در کشور و کاسته شدن از جو هيجاني مثبت ناشي از مذاکرات در بازار سهام، کم کم جايگاه تحليلهاي اقتصادي و مالي در تصميم گيري براي خريدوفروش سهام پررنگتر شده و صنايعي که داراي مزيتهاي رقابتي با توجه به شرايط جديد هستند، نسبت به ساير سهام گزينههاي مناسبتري براي سرمايهگذاري خواهند بود.

بايد توجه داشت که در صورت مثبت بودن مذاکرات و برقراري شرايط منطقي در بازار سهام، الزاما تمامي سهمها سودآور نخواهند بود چرا که با مثبت شدن مذاکرات احتمالا قيمت نفت و دلار کاهش خواهد يافت و صنايعي که بر اين اساس فعاليت ميکردند ممکن است با کاهش درآمدها مواجه شوند. از طرف ديگر با توجه به تسهيل در شرايط صادرات و نيز تسهيل در مبادلات بانکي و شرايط حمل ونقل بينالمللي شرکتهايي که به نوعي با اين حوزهها سروکار دارند با رشد قابل قبولي در فعاليت هايشان مواجه خواهند بود. همانطور که پيش ازاين ذکر شد، در ميان مدت تحليل صنعت به صنعت و شرکت به شرکت در ميان مدت به مراتب از دنباله رو ساير سهامداران بودن در بازار مفيدتر خواهد بود.

در بلندمدت نيز (در صورت مثبت بودن مذاکرات و تعامل سازنده با دنياي غرب) ايران شاهد حضور گسترده شرکتهاي سرمايهگذاري خارجي خواهد بود که احتمالا جهت کلي بازار سهام و به طورکلي اقتصاد ايران را اين شرکتهاي خارجي مشخص خواهند کرد و با توجه به بازار مصرفي گسترده ايران و همچنين برخورداري ايران از منابع طبيعي گسترده، صنايعي مانند خودروسازي، شرکتهاي فعال در حوزه نفت و پتروشيمي، شرکتهاي معدني و شرکتهاي خدمات بانکي، خدمات مالي و سرمايهگذاري از چشم انداز بلندمدت مناسبتري نسبت به ساير صنايع برخوردار خواهند بود.

*استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمايه