هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حال مسکن خوب می شود

نماينده مردم تبريز،اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي ابهام در نحوه حمايتهاي دولتي در بخش مسکن، توقف عرضه و همچنين ابهاماتي که در برنامههاي دولت جهت توسعه مسکن وجود داشت را از جمله علل رکود سنگين حاکم بر بازار مسکن در سال گذشته ميداند و معتقد است: همه اين عوامل دستبهدست هم داد و رکود در بازار مسکن حاکم شد.

محمدحسين فرهنگي ميافزايد: اميدواريم با روشن شدن اين ابهامات،سال آينده سال خوبي براي حوزه مسکن باشد و بدون ترديد حال مسکن 94 خوب ميشود.

وي به دولت توصيه ميکند: با اعلام برنامهها و سياستهاي بخش مسکن بهصورت روشن نسبت به رفع اين ابهامات اقدام کند و اگر قرار است حمايتهايي از سوي دولت در راستاي خانهدار شدن اقشار متقاضي مسکن بهويژه افراد نيازمند و کمدرآمد صورت گيرد،  اين حمايتها بهصورت مشخص و بهموقع آغاز شود.

عضو کميسيون عمران مجلس با يادآوري اقدامات و تلاشهاي انجامگرفته از سوي نمايندگان مجلس براي بهبود وضعيت مسکن از تهيه گزارشي در رابطه با حوزه مسکن توسط  اين کميسيون خبر داده و ميافزايد: اين گزارش به ابعاد مختلف حوزه مسکن توجه دارد و در سال آتي اين گزارش ارائه خواهد شد.

فرهنگي تصريح ميکند: در گزارش مذکور سعي شده هم ابعاد تکميل کارهاي گذشته و هم اتفاقات و برنامههاي جديد در حوزه مسکن ديده شود لذا منتظر هستيم تا اين گزارش در صورت نهايي شدن در کميسيون ارائه شود که به نظر ميرسد همه زوايا در اين گزارش روشن ميشود اما در جزئيات بايد تا حدودي دقت بيشتري صورت گيرد.