نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دبير اتاق تعاون استان زنجان حداکثر استفاده را از بيانيه لوزان ببريم

شعار امسال به نام «دولت و ملت، هم دلي و هم زباني» با محوريت بخش تعاون بيان شدهاست.

به گزارش پيام ساختمان، ابوالفضل بيات در پاسخ به اين سوال که نامگذاري سال جديد به نام "دولت و ملت، هم دلي و هم زباني" چه تاثير قابل ملاحظهاي بربخش تعاون ميگذارد، گفت: مقام معظم رهبري شعار سال جديد را با توجه به اين بخش و اطمينان به آن و اجراي خواستههاي آن انتخاب کردهاند، چرا که بدون تعاون، همدلي و همزباني دولت و ملت ايجاد نخواهد شد.

وي تصريح کرد: در واقع فرمايشات ايشان با محوريت بخش تعاون بيان شدهاست، فقط نام تعاون در آن وجود ندارد وبا توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و مصرف توليدات داخلي و توجه به تشکلهاي مردم نهاد، اين نياز وجود دارد که منويات مقام معظم رهبري بازخواني شود.

بيات افزود:: ضرورت دارد تا از فرمايشات ايشان دستورالعمل اجرايي در بياوريم و اين کار بايد با همدلي و هم فکري صورت بگيرد.

دبير اتاق تعاون زنجان از هيئت رئيسه اتاق تعاون ايران خواستار شد تا با دبيران اتاقها نشستهايي را براي همفکري در اين زمينه و به صورت مستمر برگزار کند و خود نيز اعلام آمادگي کرد.

همچنين بيات درپاسخ به اين سوال که به نظر شما بيانيه لوزان چه تاثيري بر تحول بخش تعاون ميگذارد، اعلام کرد: ما تنها زماني ميتوانيم از اين بيانيه حداکثر استفاده را ببريم که هدف گذاريهاي خود را انجام دهيم و براي اهداف خود برنامه داشته باشيم.

وي تاکيد کرد: اکنون ما بايد حرکت کنيم و در بخش خود دست به اقدام بزنيم.