هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   206   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دبير اتاق تعاون استان زنجان حداکثر استفاده را از بيانيه لوزان ببريم

شعار امسال به نام «دولت و ملت، هم دلي و هم زباني» با محوريت بخش تعاون بيان شدهاست.

به گزارش پيام ساختمان، ابوالفضل بيات در پاسخ به اين سوال که نامگذاري سال جديد به نام "دولت و ملت، هم دلي و هم زباني" چه تاثير قابل ملاحظهاي بربخش تعاون ميگذارد، گفت: مقام معظم رهبري شعار سال جديد را با توجه به اين بخش و اطمينان به آن و اجراي خواستههاي آن انتخاب کردهاند، چرا که بدون تعاون، همدلي و همزباني دولت و ملت ايجاد نخواهد شد.

وي تصريح کرد: در واقع فرمايشات ايشان با محوريت بخش تعاون بيان شدهاست، فقط نام تعاون در آن وجود ندارد وبا توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و مصرف توليدات داخلي و توجه به تشکلهاي مردم نهاد، اين نياز وجود دارد که منويات مقام معظم رهبري بازخواني شود.

بيات افزود:: ضرورت دارد تا از فرمايشات ايشان دستورالعمل اجرايي در بياوريم و اين کار بايد با همدلي و هم فکري صورت بگيرد.

دبير اتاق تعاون زنجان از هيئت رئيسه اتاق تعاون ايران خواستار شد تا با دبيران اتاقها نشستهايي را براي همفکري در اين زمينه و به صورت مستمر برگزار کند و خود نيز اعلام آمادگي کرد.

همچنين بيات درپاسخ به اين سوال که به نظر شما بيانيه لوزان چه تاثيري بر تحول بخش تعاون ميگذارد، اعلام کرد: ما تنها زماني ميتوانيم از اين بيانيه حداکثر استفاده را ببريم که هدف گذاريهاي خود را انجام دهيم و براي اهداف خود برنامه داشته باشيم.

وي تاکيد کرد: اکنون ما بايد حرکت کنيم و در بخش خود دست به اقدام بزنيم.