تــامین هزینه‌های عمرانی شهرهای جدید با واگــذاری زمین به بــانک مسکن

شمار نشریه : 206

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد گفت: براي تأمين هزينه هاي خدمات زيربنايي و روبنايي مسکن مهر از روش جديدي استفاده کرديم که به صورت آزمايشي در شهر جديد پرديس در حال اجرا است.

 محسن نريمان در بازديد از شهر جديد پرند از مدل جديد تأمين اعتبار خدمات زيربنايي و روبنايي خبر داد و اظهار داشت: در اين روش، ما زمينهاي شهر جديد پرديس را با قيمت کارشناسي شده هزار ميليارد تومان به ازاي تأمين هزينه هاي اين خدمات در اختيار بانک مسکن ميگذاريم.

معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه افزود: در واقع ما بخشي از زمين هاي خودمان را که آورده ما محسوب ميشود، به بانک مسکن واگذار مي کنيم و طي قراردادي بانک ملزم است نيازهاي اعتباري ما را به صورت ماهانه در رابطه با اجراي طرح هاي زيربنايي و روبنايي عملياتي کند.

نريمان با بيان اينکه واگذاري زمين به بانک مسکن يک روش جديد تأمين اعتبار است، گفت: پيش بيني ميشود اين طرح در شهر جديد پرند نيز قابل اجرا باشد.