سرمایه انسانی، شرط اساسی شکوفایی اقتصادی

شمار نشریه : 205

نايب رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: براي شکوفا شدن اقتصاد در دوران کمبود نقدينگي بهترين گزينه تمرکز بر بهرهوري سرمايه انساني است.

عبدالکريم حسين زاده گفت: شرط اساسي در فرآيند توسعه پايدار، سرمايه انساني است؛ مشروط بر آنکه بر اساس الگوي شايسته سالاري باشد.

نماينده مردم نقده افزود: براي پر کردن شکاف کمبود نقدينگي قاعدتا بايد روي بهرهوري نيروي انساني متمرکز شد. در کنار اين مسئله استفاده از خبرگان و کارشناسان فن در کنار بازنگري سيستمها و اصلاح نقاط ضعف از اهميت زيادي برخوردار است.

حسين زاده تأکيد کرد: متعهد بودن دولت در استفاده از نيروي انساني کارآمد و خبره در کنار اصلاح ساختارهاي معيوب تأثير بسزايي در شکوفايي اقتصادي دارد.