هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چشمش نرم، دندش کور!

اين قرارداد به موجب «قوانين و شرايط عمومي پيمان» بين کارفرما که از اين پس به درستي «جناب حضرت کارفرما» و پيمانکار که از اين پس تنها همان «پيمانکار» ناميده مي شود براي ساخت پروژه صد واحد مسکوني منعقد مي گردد. بر اساس اين قرارداد پيمانکار موظف است موضوع قرارداد را به خوبي، زيبايي و محکمي، در اسرع وقت ساخته و آن را کاغذ کادو پيچيده و در موعد مقرر تحويل نمايد. همچنين پرداخت مبالغ اضافه کاري، حق بيمه، عيدي، پاداش ساليانه و حق سنوات آن تعداد از پرسنل دفتري جناب حضرت کارفرما که به نحوي از انحا به موضوع اين قرارداد مرتبط است با پيمانکار مي باشد. هر گونه قصور در عمل به تعهدات مصرح در اين قرارداد، از هر طرف که باشد، با پيمانکار بوده و وي حق اعتراض ندارد. رشد تورم ساليانه، افزايش هزينه ساخت، افتادن کارگر از داربست، تجمع متقاضيان مسکن در اعتراض به تاخير در تحويل واحدهاي مسکوني، و هر گونه حاشيه يا مشکل براي موضوع اين قرارداد با پيمانکار است، چشمش نرم، دندش کور، مي خواست قرارداد نبندد.