هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

این خانه رؤیایی را ببینید

خانه منحصربهفرد يک گياهشناس فرانسوي باعث شهرت وي و خانه زيبايش شده است. رفتن داخل اين خانه باغ بسيار زيبا شايد آرزوي بسياري از شهروندان پاريس باشد.

 پاتريک بلانک با طراحي باغچههاي عمودي و ديوارهاي سبز شناخته ميشود. او در طول زندگي خود تاکنون صدها ديوار باشکوه سبز که پوشيده از گياهان مختلف است، ساخته که در ديوارهاي داخلي و خارجي ساختمانها به کار ميرود اما هيچکدام از اينها بهپاي جنگل کوچکي در حومه شهر که براي خود به پا کرده است، نميرسد.

آقاي بلانک 61 ساله اين باغچههاي عمودي را با استفاده از اتصال ميلههاي فلزي و عايقهاي ضدپوسيدگي و نمد ساخته است. بعدازآن نيز يک سيستم آبياري براي مرطوب کردن اين نواحي تعبيهشده که آبرساني به گياهان را بر عهده دارد. تاکنون مراکز خريد مهمي در سراسر جهان توسط آقاي بلانک به اين شکل طراحيشده است.

خانه رؤيايي آقاي بلانک باغچههاي عمودي زيادي دارد که پر از گلها و گياهان مختلف است. اين خانه باشکوه با همکاري معمار موفقي به نام «ژيل ابرسولت» طراحيشده و هنگام قدم زدن در اين خانه شما فکر ميکنيد که وارد يک دنياي تازه شدهايد چون تقريباً تمام ديوارهاي اين خانه با خز و سرخس و گياه پوشيده شده است.

سه ديوار حياط اين خانه بهطور کامل با گل و گياه پوشيده شده و باعث شکلگيري يک آشپزخانه اوپن شده است. اتاق مطالعه و اتاق نهارخوري واقعاً خاص طراحيشده است. کف اين اتاقها استخر بسيار بزرگي تعبيهشده که پر از ماهيهاي رنگي و گياهان آبزي است. پرندگان متنوع زيادي نيز در اين خانه قرار دارند که ميان شاخ و برگها لانه ساخته و پرواز ميکنند.

آقاي بلانک ميگويد که در طراحي خانهاش کار خاصي انجام نداده و فقط يک اکوسيستم استادانه طراحي کرده که قصد دارد تا آنجا که ميتواند محيط زندگي و طبيعت را باهم ادغام کند تا انسان و طبيعت را دوباره آشتي دهد.