آخرین تصمیمات بودجه 94 شهرداری تهران

شمار نشریه : 204

کليات هزينهاي لايحه بودجه 94 شهرداري تهران در يکصد و سي و سومين جلسه شوراي شهر تهران با رقم 17 هزار و219 ميليارد تومان بدون حضور شهردار تهران و با شرکت 6 نفر از معاونان وي در صحن شوراي شهر به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان حضور نيافتن قاليباف منجر به اعتراض 12 نفر از اعضاي شورا و ترک جلسه از سوي احمد حکيمي پور، عضو کميسيون فرهنگي شورا شد و پس از مدتي با پادرمياني ساير اعضاي شوراي شهر، وي به جلسه بازگشت. اين اعتراض قانوني، به استناد ماده 26 قانون مالي شهرداري بود که گفته شده در جلسات بررسي لايحه بودجه حضور شهردار الزامي است. به اين ترتيب عليرغم انتقاد برخي اعضا به رياست شوراي شهر، چمران بدون توجه به اين اعتراض، بررسي لايحه را ادامه داد.

جزئيات و تغييرات بودجه 94

اما تغييراتي که شوراي شهر تهران براي کاهش سقف درآمدي در لايحه بودجه 94 نسبت به آنچه شهرداري پيشنهاد داده اين بود که در بخش هزينهها مبلغ 17 هزار و 460 ميليارد تومان به 17 هزار و 219 ميليارد تومان کاهش پيدا کرد، همچنين نسبت 55درصد بودجه نقدي و 45درصد بودجه غير نقدي، به 64درصد بودجه نقد و 26درصد بودجه غير نقد تغيير کرد. سهم درآمدهاي پايدار شهري از 3 هزار و 300 ميليارد تومان در بودجه سال جاري به 4 هزار و 600 ميليارد تومان در بودجه سال 94 رسيد. در موضوع مترو هم با توجه به تأکيد برخي اعضا، بيش از 200 ميليارد تومان به بودجه پيشنهادي شهرداري براي مترو اضافه شد، به طوري که بودجه پيش بيني شده براي توسعه خطوط متروي تهران با تملک املاک به مبلغي بالغ بر 2 هزار و 400 ميليارد تومان رسيد.

همچنين در طرحهاي موضوعي و موضعي نزديک به 36 ميليارد تومان اعتبار براي گشايش معابر در بافتهاي فرسوده در سرجمع «اعتبارات تملک دارايي سرمايههاي مناطق» پيش بيني و رديف بودجه جديدي در حد 50 ميليارد تومان به نام بافت فرسوده تعيين شد.

12درصد بودجه براي ديون شهرداري

رئيس کميسيون برنامه وبودجه هم در جريان بررسي بودجه شهرداري تهران در بخش هزينهها از اختصاص 12درصد بودجه به بازپرداخت ديون و وامهاي شهرداري در سال 94 خبر داد.

عليرضا دبير با اشاره به اينکه در حوزه مأموريت فرهنگي و اجتماعي پيشنهاد هزار و 398 ميليارد توماني شهرداري به هزار و 479 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده، گفت: ما در حوزه مأموريت فرهنگي و اجتماعي در بخش ساخت وساز و عمراني بودجه پيشنهادي شهرداري تهران را رشد دادهايم.

وي با اشاره به کاهش بودجه حوزه مأموريتي حمل ونقل و عمران نسبت به بودجه پيشنهادي شهرداري توضيح داد: در اين حوزه از بخش عمراني و احداث اتوبانها و بزرگراهها کم شده و به حوزه مترو و اتوبوس اضافه کردهايم. به طوري که بودجه اين حوزه مأموريتي از 5 هزار و 415 ميليارد تومان پيشنهاد شهرداري به 5 هزار و 336 ميليارد تومان رسيدهاست.

ابهامات بودجه سال آينده

درعين حال ارائه کليات هزينهاي بودجه در صحن شورا با تذکراتي از سوي برخي اعضا مواجه شد. ازجمله آنکه احمد مسجد جامعي عضو شوراي شهر تهران با اشاره به برنامه پنج ساله دوم عنوان کرد: درحالي که در اين برنامه بر توسعه حمل ونقل ريلي تأکيد داريم اما شهرداري به ساخت پل و بزرگراه پرداختهاست. به عنوان مثال با ساخت پل صدر نه تنها مشکل ترافيکي منطقه حل نشد بلکه ترافيک به يک کيلومتر جلوتر منتقل شد.

او در ادامه گفت: نکته ديگر آنکه نسبت بودجه نقد به غير نقد که در بودجه سال جاري 50درصد به 50درصد بود، در بودجه سال آينده به 64درصد به 36درصد تغييريافتهاست. آمارها نشان ميدهد که حجم درآمدها از محل ساخت وساز به دليل رکود بخش مسکن کاهش يافتهاست بنابراين بايد منبع افزايش سهم درآمدهاي نقد مشخص شود. زيرا ما نگران آن هستيم که سرمايههاي شهر آسيب ببيند به طور مثال پارک ولايت به جاي اينکه فضاي سبز باشد، به مرکز تجارت تبديل شود. کسب درآمدهاي کوتاه مدت به شهر آسيب ميزند اين موضوع در ساير نقاط شهر هم در حال رخ دادن است؛ به طور مثال ساخت وسازهاي بيرويهاي در عشرت آباد در حال انجام است.

عضو شوراي شهر تهران همچنين گفت: برمبناي فرمايشات مقام معظم رهبري يکدرصد از اعتبارات بودجه در اختيار معاونت شهرسازي گذاشته شد تا صرف الگوهاي شهرسازي شود اما بعد از گذشت يک سال تاکنون اقدامي در اين بخش انجام نشدهاست.

مهلت 10 روزه به شهردار

رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران هم با انتقاد از قاليباف در خصوص عدم ارائه گزارش بودجه شش ماهه 93 شهرداري گفت: در آذرماه امسال از شهرداري تهران خواسته شد تا گزارش شش ماه را ارائه کند اما متأسفانه پاسخ ارائه شده جاي تأسف دارد بنابراين در صورت عدم ارائه گزارش در 10 روز آينده طرح سؤال از شهردار پيگيري خواهد شد.

رحمت اله حافظي افزود: طبق تبصره 13 بودجه سال جاري به شهرداري تهران اجازه داده ميشود با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري با وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي، بانکها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا سقف 250 ميليارد ريال، املاک 500 ميليارد ريال و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي تا سقف 125 ميليارد ريال معاملاتي انجام دهد.

او از برخي مغايرتهاي بودجه هم انتقاد کرد. يکي مغايرت بودجه ريزي شهرداري براي سال آينده با برنامه هواي پاک اين نهاد، دوم کاهش بودجه توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل و خريد اتوبوسهاي برقي از50 ميليارد تومان سال 93 به 40 ميليارد تومان در سال 94، همچنين کاهش بودجه نوسازي ناوگان فرسوده از 20 ميليارد تومان امسال در سال آينده به 17 ميليارد تومان بود. علاوه بر اينها بودجه بخش تعويض کاتاليست تاکسيها هم از 8 ميليارد تومان به 6 ميليارد تومان در سال 94 کاهش يافتهاست.

حافظي همچنين با اشاره به اينکه در رديف اعتبار ايجاد توسعه سامانه اتوبوسهاي تندرو نيز بودجه از 40 ميليارد تومان به 25 ميليارد تومان کاهش يافتهاست، گفت: لايحه بودجه شهر تهران در بخش حمل ونقل عمومي خلاف صحبتهاي شهردار تهران در صحن علني است.

حريم در حريم شدهايم

محمد حقاني هم با اشاره به حريم شهر تهران گفت: اهميت حريم شهر تهران کمتر از شهر تهران نيست بلکه مهمتر از آن هم است. گستره شهر تهران نميتواند جدا از هم باشد و طبق قانون بايد تکليف حريم مشخص شود. چراکه در حريم تهران 23 شهر و چند آبادي وجود دارد و در حال حاضر حريم در حريم شدهايم و اين فضا بايد يکپارچه ديده شود و فضايي متفاوت از تهران نباشد.

او تأکيد کرد: هر اقدامي که درباره تهران انجام ميشود بايد به حريم آن نيز توجه شود. در حال حاضر کودکان کار، حمل ونقل، مسائل زيست محيطي و زنان سرپرست خانوار با حريم تهران ارتباط دارند و حريم تهران دايه دلسوزتر از مادر براي شهر تهران شدهاست.

چشم بسته رأي ميدهيم

در ادامه مجتبي شاکري، هم گفت: با توجه به اينکه شهرداري تهران به تبصره 164، 165 و 166 توجه نکردهاست بنابراين ما چشم بسته به اين لايحه رأي ميدهيم. به گفته عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران در حال حاضر زمان زيادي ميبرد تا برنامه را ورق بزنيم درصورتي که ميتوانستيم با استفاده از نرم افزار اکسل سريعتر برنامهها را مشاهده کنيم.

وي گفت: اگر شوراياريها قرار است يار شوراي شهر باشند بايد گزارشهاي بازديدي و نظارتي به شوراي شهر بدهند تا چشم شوراي شهر نيز به عملکرد آنها باز شود. در حال حاضر شهرداري داراي سامانه اطلاع رساني 1888 است که از اين طريق با شهروندان ارتباط مستقيم داشته باشد ولي شوراي شهر تهران هيچ سامانهاي براي ارتباط لحظه به لحظه با مردم ندارد و بايد هر چه سريعتر اين موضوع در دستور کار قرار بگيرد و چشم بسته عمل نکنيم.

تضعيف شهرداري در صورت مخالفت با دولت

محسن سرخو، در بررسي لايحه بودجه به موارد مختلفي اشاره کرد و گفت: براي سال آينده حدود 10 ميليارد تومان به سازمان بسيج شهرداري تهران اختصاص داده شده که مشکلي ندارد و ما هم حمايت ميکنيم ولي نميتوان بودجهاي را به شهرداري تهران اختصاص داد و صرف مخالفت باسياستهاي دولت شود و کارهاي حزبي و جناحي انجام دهند.

وي ادامه داد: در مقابله با مخالفت و سياستهاي دولت چطور از دولت انتظار داريد که به شهرداري کمک کند. اگر ميخواهيم بودجهاي را صرف کنيم جايگاهي را بگذاريم که روند هزينه اين بودجه کنترل شود.

سرخو تأکيد کرد: بايد سازمان بسيج شهرداري در راستاي آرمانهاي دفاع مقدس عمل کند نه اينکه در بحثهاي جناحي و حزبي باشد. اگر در بودجه شهرداري مخالفتي با دولت باشد موجب تضعيف شهرداري ميشود.

گفتني است؛ جلسه تصويب بودجه 94 شهرداري تهران حاشيههاي زيادي هم به همراه داشت. از قهر احمد حکيمي پور و ترك جلسه تا نامه اعتراضي 12 نفر از اعضاي شوراي شهر تهران به عدم حضور قاليباف در بررسي لايحه بودجه و عجيبتر جمله حبيب كاشاني، عضو شوراي شهر در صحن شورا «28 بهمن روز هواي پاك را به تمام هم وطنان «تسليت» عرض ميكنم»! (روزهواي پاك 29 دي ماه است)