هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کـــارنامه شهرداري پـايتخت در ســال 93

برنامه توسعه پنج ساله دوم شهر تهران كه سال گذشته به تصويب شوراي شهر رسيد، چارچوبهاي كلي و جزيي سياست گذاري و اقدامات اجرايي شهرداري در بخشهاي مختلف شامل طرحهاي عمراني و پروژههاي عملياتي چه در بخش هزينهاي و چه در بخش سرمايهگذاري را در فاصله ابتداي سال93 تا انتهاي سال97 مشخص كرده، طوري كه مديريت شهري تهران مكلف است صرفا در مسير برنامه پنج ساله حركت كند و ارقام شاخصهاي برنامه را در طول اين سالها به سطح تعيين شده، ارتقا دهد. در برنامه پنج ساله، مأموريتهاي جديدي علاوه بر آنچه روال كار شهرداري را تشكيل ميدهد نيز در نظر گرفته شدهاست ازجمله يك سري تكاليف تازه در حوزه بازار مسكن كه بايد امسال به عنوان اولين سال اجراي اين برنامه، قسمتهايي از آنها شكل عملياتي به خود ميگرفت.
گزارشي که معاونت برنامهريزي شهرداري تهران درباره نرخ تحقق اهداف برنامه پنج ساله دوم منتشر كرده، حاكي است: متولي «اداره پايتخت» در سال93 از بين حداقل 400 شاخص كمي و كيفي برنامه پنج ساله دوم، توانست ميانگين نمره 55 را از 100 اخذ كند. شاخصهاي برنامه در حوزههايي همچون اقتصاد و ماليه شهر، فضاي سبز و محيط زيست شهر، حمل ونقل و طرحهاي ترافيك شهري، خدمات شهري و نگه داري و همچنين شهرسازي و بازار مسكن، تدوين شده كه در هر شاخص، وضع موجود پايتخت در سال93 با عدد و رقم مشخص شدهاست.
شهرداري تهران مكلف شده بود در طول سال جاري، بستر شتاب گيري ساخت وساز را از دو مجراي «كاهش مدت زمان صدور پروانه ساختماني» و همچنين «بازبيني و اصلاح ضوابط شهرسازي» فراهم كند، اما تاكنون فقط 40درصد كل اين دو برنامه اجرا شدهاست.
در برنامه پنج ساله دوم، براي شاخص «مدت زمان صدور پروانه» قيدشده که بايد در سال93، زمان لازم براي صدور پروانه ساختماني از 120 روز در سال92 به 60 روز در سال93 كاهش يابد اما هم اكنون، پروسه صدور به 100 روز تغييريافتهاست. در حوزه «شهرسازي و بازار مسكن»، شهرداري يك تكليف جديد ديگر نيز داشت كه آن «شناسايي عوامل مؤثر بر تحولات قيمت زمين و مسكن و اجاره بها در شهر تهران و همچنين اتخاذ تمهيدات لازم براي كنترل آنها» بود.
قسمتهايي از اين ماموريت بايد در سال93 عملياتي ميشد اما درصد تحقق شاخص مربوط به آن در كارنامه عملكرد شهرداري، «صفر» بودهاست. بااين حال، شهرداري در حوزه فضاي سبز و محيط زيست، سقف نمره را دريافت كردهاست، طوري كه در سال93 معادل 100 درصد آنچه بايد در قالب پارك، بوستان يا پارك جنگلي در سطح پايتخت ايجاد ميشد، احداث شدهاست. شهرداري بايد امسال معادل 5 هزار و 60 هكتار فضاي سبز و پارك در تهران ايجاد ميكرد و تاكنون 5هزار هكتار آن در مناطق 22گانه احداث شدهاست طوري كه سرانه فضاي سبز در تهران از 4/ 14 مترمربع در سال92 هم اكنون به 66/ 14 مترمربع افزايش پيداکردهاست. هدف گذاري اين شاخص در برنامه پنج ساله براي سال93 معادل 9/ 14 مترمربع تعيين شده كه پيش بيني ميشود تا پايان امسال، اين فاصله ناچيز نيز رفع شود.
تحقق اهداف در بافت فرسوده
ششمين پيوست لايحه پيشنهادي بودجه سال 94 که به ابتکار يکي از اعضاي شوراي شهر تهران منتشر شد به گزارشي از عملکرد 9 ماهه شهرداري تهران مطابق با اهداف پيش بيني شده در سال اول اجراي برنامه پنج ساله دوم اختصاص دارد که جزئياتي از ميزان تحقق اهداف برش سال اول برنامه را گزارش دادهاست.
اين گزارش در 6 بخش مجزا با توجه به حوزههاي مأموريتي شهرداري تهران تهيه شدهاست. در هر بخش محورهاي اصلي تکاليف شهرداري به همراه جزئيات آن شامل وضعيت فعلي مأموريت، برآورد ميزان تحقق هدف در سال جاري و سالهاي آتي برنامه پنج ساله دوم شهرداري تا افق 1397 و ميزان تحقق اين اهداف در 9 ماهه سال جاري توضيح داده شدهاست. بارزترين هدف تعيين شده در حوزه بافت فرسوده احيا و نوسازي سالانه 10 درصد از مساحت بافت است که بر اساس آن دو هدف کمي تعريف شدهاست.
گزارش عملکرد 9 ماهه شهرداري تهران از سال اول اجراي برنامه پنج ساله دوم نشان ميدهد اين نهاد توانسته تکاليف تعيين شده در حوزه بافت فرسوده را مطابق با اهداف کمي برنامه محقق کند. قرارگرفتن بافت فرسوده در حوزه دفاتر و همچنين نوسازي بافت فرسوده به عنوان دو هدف کمي تعريف شده که در سال جاري بايد به ترتيب 90 و 5/ 23 درصد محقق ميشدند. گزارش عملکرد 9 ماهه از اين اهداف حاکي است حوزه دفاتر به طور کامل محقق شده و نوسازي بافت فرسوده 5/2 درصد بيشتر از اهداف تعيين شده، تحقق يافتهاست.
از دستور کار خارج شد
بخش مهمي از گزارش به تکاليف حوزه مأموريتي شهرسازي و معماري اختصاص دارد. تکاليف حوزه شهرسازي، حريم و نظارت بر کنترل ساخت وساز سه بخش اين حوزه مأموريتي است که محورهاي زيادي از تکاليف اين بخش بدون تعريف اهداف کمي از دستور کار حوزه مأموريتي خارج شدهاند و برخلاف اصول ارائه گزارشهاي عملکرد که بيان دلايل خارج شدن از دستور کار الزامي است؛ ذکر دليل در اين گزارش عملکرد مسکوت ماندهاست.
در بخش شهرسازي 8 محور تکليفي در راستاي جلوگيري از تخلفات ساخت وساز در شهر و تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي تعريف شده که از اين تعداد چهار محور در خصوص تهيه طرحهاي موضعي و موضوعي شهري عبارت «هيچ اقدامي انجام نشده است» ذکرشدهاست و سه مورد ديگر نيز در مرحله انعقاد قرارداد هستند. اين در حالي است که معاونت شهرسازي و معماري در چندين نوبت از اجراي کامل اين اهداف خبر دادهاست. پايش و به روزرساني طرح تفصيلي شهر تهران تنها محور تکليفي اين بخش است که باهمت شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور به طور 100 درصدي اجرايي شدهاست.
برنامه حريم به طور کامل محقق نشد
مطابق با برنامه پنج ساله دوم يکي از وظايف شهرداري اين بود که تا پايان سال جاري مبادي ورودي شهر تهران را ساماندهي کند که تاکنون 15 درصد آن محقق شدهاست. ضمن اينکه بخش دوم وظايف در اين حوزه کنترل و رصد هوشمند حريم است که از 30 درصد تعريف شده براي سال جاري 25 درصد محقق شدهاست به اين معنا که تاکنون 5 دوربين جهت نظارت هوشمند حريم در محدوده نصب شدهاست. همچنين مطابق با گزارش عملکرد ارائه شده، پروژههاي عمليات عمراني واقع در حريم سطح شهر تهران درحالي که 8 ميليارد و 400 ميليون تومان براي آن اعتبار مصوب در نظر گرفته شده، فاقد هدف کمي براي ميزان پيشرفت است
نظارت و کنترل؛ صفر درصد
بخش نظارت و کنترل ساخت وساز که در حوزه مأموريتي معاونت شهرسازي و معماري قرار دارد 7 وظيفه کلي براي شهرداري تعيين کردهاست که ميزان دستيابي به آنها صفر درصد گزارش شدهاست.
ارزيابي عوامل مؤثر بر تحولات قيمت و اجاره زمين و ساختمان در تهران، اصلاح ساختار عملياتي براي نظارت بر ساخت وساز در حريم، اصلاح ساختار فعاليتهاي کميسيون ماده 100، پيگيري و مطالعه شناسنامه فني ساختمان براي صدور پايان کار، استقرار سازوکارهاي نظارتي ويژه بر سيما و منظر شهري ازجمله محورهاي تکليفي اين بخش است که تاکنون اقدام عملياتي براي آن انجام نشدهاست. تدوين ضوابط ساختمانهاي بادوام و برقراري سازوکارهاي اخذ عوارض مضاعف براي جلوگيري از تخريب نيز يکي از محورهاي تکليفي اين بخش است که هم اکنون در مرحله تدوين ضوابط بوده و اقدام اجرايي براي آن صورت نگرفتهاست.
همچنين شهرداري تهران در اين بخش موظف بودهاست در راستاي افزايش طول عمر مفيد ساختمانهاي احداثي به تهيه سازوکار آن اقدام کند اما تاکنون هيچ گامي در راستاي تحقق آن برداشته نشده است.