هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان تجارت جهاني فردوسي فـــرو مـــي‌ريزد‌؟

بعد از داستان دنباله دار تخريب ساختمان علاالدين، گويا قرعه به نام ساختمان ديگري افتاده است؛ ساختماني که در زمان احداثش حرف و حديثهاي زيادي مطرح شد اما حالا بعد از بهره برداري و در زماني که مالک پاساژ اقدام به واگذاري مغازهها کردهاست، بحث ناايمن بودن اين مرکز خريد مطرح ميشود؛ مرکز خريدي که قرار است مرکز تجارت جهاني شود!

محمدمهدي تندگويان در يکصد و سي و امين جلسه شورا انگشت انتقاد خود را به سمت پروژه مرکز تجارت جهاني ميدان فردوسي نشانه گرفته و با بيان زواياي پنهان اين پروژه بزرگ که به تازگي نسبت به فروش مغازه هايش اقدام شده، اظهار کرد: اين پروژه ايمن نيست و ما اعلام ميکنيم که در صورت بهره برداري، هرلحظه امکان ريزش آن وجود دارد. ضمن اينکه اين پروژه فاقد نقشههاي سازهاي بوده و پيشنهاد ما ايمنسازي اين پروژهاست.

نايب رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه پروژه تجارت جهاني فردوسي هيچ نقشه سازهاي ندارد، گفت: همين جا اعلام ميکنيم که اين پروژه فاقد الزامات ايمني است و هرلحظه امکان ريزش آن وجود دارد. وي در مورد چرايي ساخت اينگونه ساختمانها با بيان اينکه بايد اين سؤال از اعضاي شوراهاي قبل پرسيده شود زيرا وقتي ما آمديم پروژه ساختمانسازي تمام شده بود، گفت: فقط طبقه همکف در بخش بيروني واگذارشده و چون مقاومسازي در فونداسيون صورت ميگيرد و ازآنجاکه پروژه هنوز به اتمام نرسيدهاست، به نظر ما امکان مقاومسازي وجود دارد.

تندگويان با بيان اينکه سعي در ضايع کردن حقوق مالکان نداريم، گفت: اگر ساختمان مقاوم شود، مشکلي وجود ندارد و ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد؛ اما اين ساختمان علاوه بر بحث مقاومسازي و تخلفات سازه در حوزه عدم تأمين پارکينگ نيز مشکلاتي دارد که در حال حاضر مالک، ملکي را در جنوب اين پاساژ براي احداث پارکينگ تأمين کرده که بايد موضوع ساخت پارکينگ نيز دنبال شود تا مشکلي به وجود نيايد.

مقاومسازي تنها راه علاج

اقبال شاکري نيز در مورد سرانجام اين ساختمان اظهارکرد: مشکلاتي در هنگام ساخت و مقاومسازي اين ساختمان رخ دادهاست و سازمان نظام مهندسي و ناظرين نيز نسبت به اين مشکل تذکرات لازم را ارائه کردهاند.

وي افزود: بنده معتقدم بنا به تذکرات و ايراداتي که سازمان نظام مهندسي مطرح و شهرداري تهران نيز آن را تائيد کردهاست، بايد اين ساختمان مقاومسازي شود.

رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران با اشاره به تذکرات قبلي ارائه شده به وضعيت ايمني اين ساختمان گفت: پيش ازاين نيز تذکراتي داده شد اما رسانهاي نشد و حال بايد اين ساختمان مقاومسازي شده تا از بروز حوادث بعدي جلوگيري شود.

در شرايطي صحبت از ناايمن بودن مرکز تجارت جهاني فردوسي ميشود که به تازگي تعدادي از مغازههاي صرافي در اين پاساژ فعال بوده و تبليغات زيادي در مورد فروش مغازههاي آن بر ديوارهاي اين ساختمان نصب شدهاست و اکنون بايد ديد آيا مشکل اين ساختمان تنها با مقاومسازي حل مي شود؟