نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شنــاسنـامه فنـي رنـگ بـنـدي شود

گروه ساخت وساز: ساخت وساز ما از بيقانوني رنج نميبرد بلکه حتي قانونهاي موجود از حد نياز هم بيشتر هستند. آنچه باعث شده تا در صنعت ساختمان شاهد هرج ومرج باشيم عمل نکردن به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان يا به بيراهه رفتن آيين نامه اجرايي آن است. درحالي که سازمان نظام مهندسي برخي استانها اصل قانون را مورد توجه قرار دادهاند و در جهت اجرايي کردن آن تلاش کردهاند اما برخي ديگر از استانها از لابه لاي قانون، مسائل مربوط به درآمدزايي و اشتغال زايي را براي اعضاي خود بيرون ميکشند تا موضوع به بيراهه برود. استان بوشهر يکي از استانهايي است که تا حدودي توانستهاست قانون را اجرايي کنـد،  به گونهاي که سالهاست شناسنامه فني ساختمان در اين استان اجرايي ميشود. به همين منظور سراغ عليرضا سنايي دشتي، عضو هيئت مديره و دبير سازمان نظام مهندسي اين استان رفتهايم و گفتگويي با وي ترتيب دادهايم که در زير آمده است:

پيام ساختمان: در استان بوشهر ساخت وساز زير نظر چه نهادهايي انجام ميشود؟

تاکنون به توافق خاصي با شهرداري براي استفاده از مجريان ذيصلاح نرسيدهايم و ساخت وساز استان بوشهر توسط مالکان يا بسازوبفروشها انجام ميشود.

پيام ساختمان: مصالحيکـه استفاده ميشودچقدر با شرايطآب و هوايي بوشهر منطبق است؟

واقعيت اين است که بايد در مناطق با رطوبت بالا و گرماي زياد اسکلت و مصالح خاصي مورد استفاده قرار گيرد. در گذشته مردم بيشتر از اسکلت فلزي استفاده ميکردند اما با توجه به گراني فولاد مردم مجبور شدند به سمت استفاده از اسکلت بتني بروند. بنابراين گراني باعث نوعي توفيق اجباري براي مردم شد. البته مصالح تشکيل دهنده بتن مناطقي مانند استان بوشهر هم بايد با ساير نقاط تفاوت داشته باشد تا عمر ساختمان را افزايش دهد.

پيام ساختمان: قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به صراحت اعلام کرده نظارت بر تمام ساخت وسازهاي خصوصي بر عهده سازمان نظام مهندسي است. وضعيت در مناطق آزاد و ويژه به چه صورت است؟

در استان بوشهر فقط مناطق ويژه داريم که ساخت وساز زير نظر خود اين مناطق انجام ميشود و نظام مهندسي مسئوليتي ندارد. البته لازم ميدانم به اين نکته اشاره کنم که بر خلاف گذشته هم اکنون با ارتباط مطلوبي که با شهرکهاي صنعتي برقرار کردهايم، نظام مهندسي ساخت وسازها را کنترل ميکند.

پيام ساختمان: اجراي شناسنامه فني در چه مرحلهاي است؟

الآن چند سال است شناسنامه فني را اجرايي ميکنيم البته بدون سازنده صاحب صلاحيت. اين شناسنامه براي تمام متراژها در مرکز استان اجرايي ميشود و قصد داريم در متراژهاي بالاي سه شهر بزرگ ديگر اجرايي شود. اين شناسنامه دستاوردهاي خوبي به همراه داشتهاست چراکه تاريخچهاي از ساخت وساز را به ما نشان داده و مردم را از سرگرداني نجات ميدهد. اين شناسنامه توسط مهندسان تائيد و توسط سازمان نظام مهندسي صادر ميشود.

پيام ساختمان: آيا اين شناسنامه ميتواند اثباتکننده کيفيت ساختمان باشد؟

ازنظر من اين شناسنامه بايد رنگ بندي شود. مثلا طلايي، نقرهاي يا خاکستري. يعني به تناسب کيفيت ساختمان بايد رنگ شناسنامه تعيين شود تا خريداران در آينده تکليف خودشان را بدانند.

بر مهندسان چگونه نطارت داريد؟

ما کميته نظارت مضاعف را داريم که در کل استان ساخت و ساز را کنترل ميکنند.

ارجاع کار نظارت در استان بوشهر اجرايي ميشود؟

پس ازاينکه شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان بحث ارجاع کار نظارت را به ما ابلاغ کرد، اجرايي شد. بدين معني که ما چند ناظر را به مالک معرفي ميکنيم تا ناظرش را تعيين کند. در مرحله بعد ارتباط مالي مالک با ناظر را قطع ميکنيم و پولي که به حساب نظام مهندسي واريز ميشود به صورت مرحلهاي به مهندس ناظر پرداخت ميگردد.

پيام ساختمان: اين طرح را منصفانه ميدانيد؟

به هرحال در قانون آمده اما من به شخصه اعتقاد دارم بايد مالک ناظر را انتخاب کند و سازمان نظام مهندسي به جاي اين کار بايد ناظر را کنترل کند. بايد به کساني که خوب کار ميکنند کار بيشتري ارجاع داده شود.

پيام ساختمان: حق الزحمه مهندسان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

واقعيت اين است کــــــه مبناي حق الزحمه ناظران بر اساس قيمتي است که وزارت راه و شهرسازي براي هر مترمربع تعيين کرده و اين مقدار کافي نيست، چون حدود 30درصد ارزانتر از تعرفه واقعي ساخت وساز تعيين شده است.