هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سر و کله مالیات مسکن دوباره پیدا شد

در پيشنويس طرح جامع مسکن توقف تراکمفروشي، کاهش سطح زيربناي واحد مسکوني و سياستهاي ماليات و عوارض براي زمين از راهکارهاي کنترل قيمت زمين و بازار مسکن عنوانشده است.

در پيشنويس مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن که از سوي وزارت راه و شهرسازي تهيهشده، شش فصل کلي آمده است که هر فصل به چندين بخش تقسيم ميشود. يک بخش فصلها تحت عنوان تدوين چشمانداز و جهتگيريهاي راهبردي در مطالعات طرح جامع مسکن است که در اين بخش به بازار مسکن و زمين شهري پرداختهشده است.

وزارت راه و شهرسازي در اين بخش با برشمردن مشکلات فعلي بازار مسکن و زمين شهري، چند راهکار را هم براي آن پيشنهاد داده است.

در اين بخش آورده شده است: کاهش نرخ مالکيت و افزايش نرخ اجارهنشيني در مناطق شهري از 26 درصد در سال 1384 به 35 درصد در سال 1391 قابلتوجه است که در اين دوره نرخ مالکيت در دهک اول از 63 به 58 درصد و در دهک پنجم از 74 به 64 درصد کاهش داشته است، اين يعني افت مالکيت در طبقات مياني حتي بيشتر از کمدرآمدها بوده است. دليل اين امر را رويآوري کمدرآمدها به مالکيت مسکن در اسکان غيررسمي براي گريز از اجارهبهاي سنگين ميتوان دانست. پس از دهک پنجم، از کاهش ميزان مالکيت با افزايش درآمد کاسته ميشود تا در دهک دهم افزايش آن از 71 به 76 درصد مشاهده ميشود.