هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نحوه دریافت تسهیلات خرید مسکن

بهرام کلوري

هر شخص ميتواند به يکي از شعب بانک مسکن در سراسر ايران مراجعه نموده و تا سقف 35 ميليون تومان جهت خريد و 10 ميليون تومان جعاله جهت تعميرات مسکن، تسهيلات دريافت نمايند. همچنين زوجهاي جواني که تاريخ ازدواج آنها 17 ديماه سال 1392 به بعد است،ميتوانند تا سقف 50 ميليون تومان براي خريد و ده ميليون تومان وام جعاله دريافت نمايند.

براي دريافت تسهيلات فوق شخص بايد به کارگزاري فرابورس يا يکي از شعب بانک مسکن جهت خريد اوراق حق تقدم مسکن مراجعه کرده و اقدام به خريد 90 سهم اوراق نمايد. قيمت هر برگ اوراق حدود 80 هزار تومان است؛ يعني به عبارتي مشتري براي خريد 90 سهم اوراق بايد ابتدا 7 ميليون تومان پرداخت نمايد.

قسط تسهيلات 35 ميليون توماني ماهانه حدود 550 هزار تومان و مدت بازپرداخت آن 12 سال است. همچنين اقساط تسهيلات 10 ميليون توماني جعاله 243 هزار تومان و مدت بازپرداخت اقساط آن 5 سال است. شايانذکر است که نرخ تسهيلات مذکور 16 درصد ميباشد.

به مدت اعتبار اوراق توجه کنيد

تسهيلات 35 ميليون توماني خريد و 10 ميليون توماني جعاله بهصورت هم زمان براي شخصي که تشکيل پرونده ميدهد و چک تسهيلات خريد مسکن با انتقال سند قطعي به نام خريدار در دفتر اسناد رسمي به فروشنده پرداخت ميگردد . مبلغ 10 ميليون تومان جعاله نيز بعد از ارسال سند از دفترخانه بهحساب خريدار واريز ميگردد که خريدار بايد به فروشنده پرداخت نمايد.

افرادي که از تسهيلات مسکن بهصورت وکالتي استفاده نمودهاند، ميتوانند با پرداخت يک درصد از مانده بدهي خود به بانک، سند قطعي را به نام خود انتقال دهند