هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهر آجر مرمری شد!

250 هکتار بافت تاريخي دزفول از يکسو به دليل نبود مرمت و ساماندهي و از سوي ديگر بهواسطه ساختوسازهاي گسترده در حال نابودي است. آنطور که فعالان ميراث خوزستان خبر دادهاند اين ساختوسازها بهقدري غيراصولي و سليقهاي رشد تصاعدي پيدا کرده که شهر آجري ايران را تبديل به شهر مرمر کرده است.

 «عاطفه رشنويي» معاون ميراث فرهنگي  استان خوزستان در رابطه با تخريبهاي گسترده و توسعه ساختوسازها در بافت تاريخي دزفول گفت: تمامي بافت تاريخي دزفول تخريبشده و اين تخريبها از 5 سال گذشته بهشدت افزايش پيدا کرده است.

 او که از ديماه سال گذشته در معاونت ميراث فرهنگي استان خوزستان مشغول به فعاليت شده معتقد است، در اين چند سال اخير مسئولان شهري تا جايي که توانستهاند مجوز ساختوساز دادهاند و همين اتفاق سبب تخريبهاي جدي در بافت تاريخي دزفول شده است. بافتي که 28 محله دارد و اکثر بناهايش تا همين چند سال اخير آجري بود.

 رشنويي به اقدامات بازدارندهاي اشاره ميکند که اداره ميراث فرهنگي خوزستان براي جلوگيري از تخريبهاي بيشتر در نظر گرفته است و گفت: هماکنون جداي از اينکه بهتمامي ادارات شهرستان دزفول نامه زدهشده که از صدور مجوز تخريب خودداري کنند در معاونت ميراث فرهنگي استان خوزستان گروهي تشکيلشده تا با بررسي بافت 250 هکتاري دزفول به ارزيابي فرصتها و نقاط ضعف بافت بپردازند.