هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   204   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امکان انتقال پایتخت وجود ندارد

شهردار تهران در همايش «تمرکززدايي و ساماندهي پايتخت» گفت: امکان انتقال پايتخت وجود ندارد و براي حل مشکلات نه تنها تهران بلکه مشکلات در سطح ملي نيازمند مديريت با ساختار مناسب هستيم و اين در حالي است که مشکل ما پول نيست.

محمدباقر قاليباف ضمن بيان اين مطلب که تهران حدود يک درصد از وسعت جغرافيايي کشور را داراست ولي 23درصد از جمعيت کشور در آن متمرکز شدهاند ، تصريح کرد: اين آمار نشان از آن دارد که زندگي و محيط زيست در اين شهر در حال مرگ است و متاسفانه اين آمار تاييد مي کند که ما از تمامي خط قرمزهاي محيط زيست عبور کردهايم و امکان بازپروري آن هم وجود ندارد.

قاليباف خاطرنشان کرد: نه با چهار سد آبي بلکه هر سد ديگري نيز براي تامين آب شهر اضافه شود باز امکان تأمين آب براي تهران با اين جمعيت و وسعت وجود ندارد. ما هم زمين و هم هوا را آلوده کردهايم.

وي با تأکيد بر اينکه براي زندگي و پيشرفت برنامههاي توسعه لازم است، تاکيد کرد: براي داشتن يک جامعه پيشرفته نبايد تمام عوامل محيط زيستي را قرباني پيشرفت کنيم.

شهردار تهران عنوان کرد: در حال حاضر و با شرايط فعلي تهران، محيط زيست غيرقابل برگشت است واين در حالي است که  شهر تهران علاوه بر اين چالش بزرگ محيط زيستي مشکلات ديگري هم در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد که البته بخشي مختص تهران نيست و تمامي کلانشهرهاي دنيا با اين مشکلات دست و پنجه نرم ميکنند.

قاليباف ضمن اشاره به اينکه معضل هايي چون کارتن خوابها، کودکان کار، مشکلات زيستمحيطي، ترافيک و آلودگي هوا و... خاص شهر تهران نيست، گفت: در بسياري از کشورهاي دنيا اين مشکلات وجود دارد البته بايد اذعان کنم که اين معضلات در شهرهاي مختلف شدت و ضعف دارد.

شهردار تهران در ادامه افزود: برخي عنوان ميکنند شهرداري تهران بيش از اندازه پروانه ساخت و ساز صادر ميکند، اين حرف صحيح نيست و بر اساس طرح جامع و تفصيلي و حقوق شهروندي ساخت و ساز صورت مي گيرد و اگر مشکل تهران اين است؛ بنده اعلام کرده ام که ما حاضريم هيچ پروانه ساختي را ديگر صادر نکنيم و با اقتصاد مقاومتي ميتوان شهر را اداره کرد.