هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتخابات سازمان نظام کارداني برگزار مي‌شود

چهارمين دوره انتخابات هيئت مديره و بازرسان سازمان نظام کارداني ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازي روز جمعه 22/12/93 در تمام استانهاي کشور برگزار ميشود.

سازمان نظام کارداني ساختمان بر اساس قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مورخ 13/11/76 به پيشنهاد پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي در سال 1381 تصويب و تشکيل شدهاست.

اين سازمان که پيشتر «کانون کاردانهاي فني ساختمان» ناميده ميشد به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و با تائيد هيئت دولت به «سازمان نظام کارداني» استان تهران تغيير نام داد. تمامي فارغ التحصيلان مقطع کارداني از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي که در در رشتههاي معماري، شهرسازي، عمران، تاسيسات برقي، تاسيسات مکانيکي، نقشه برداري، ترافيک و يا رشتههاي مرتبط موفق به اخذ مدرک فوق ديپلم گرديدهاند، کاردانهاي فني ساختمان تلقي شده و ميتوانند به عضويت سازمان در آيند و پس از طي مراحلي، پروانه اشتغال به کار کارداني دريافت نمايند.