افـــزایش زنـــان شاغل در ســاخت و ســاز دنیا

شمار نشریه : 203

تيم كلارك

طبق نتايج يك تحقيق انتظار ميرود كه زنان تا پايان اين دهه ميلادي يك چهارم مشاغل ساخت وسازي در بريتانيا را اشغال كنند.

بر اساس يافتههاي تحقيقات شركت استخدامي رانستد سي. پي .اي (Ranstad CPE) از سال 2010 تا كنون تعداد زنان شاغل در صنعت ساختمان از 4درصد به 16درصد و حتي به بالاي 20درصد هم رسيدهاست. اين در حالي است كه در 5 سال پيش از آن اين مشاغل براي زنان تنها 1درصد رشد داشتهاست.

بر اساس نتايج حاصل از تحقيق شركت رانستد نسبت زنان شاغل در صنعت ساخت وساز بريتانيا در سال 2020 به 26درصد خواهد رسيد و اين عامل به سبب تغييرات فرهنگي تأثيرگذار در بازار كار صنعت ساختمان خواهد شد. يكي از كارشناسان استخدام در اين شركت ميگويد كه در حال حاضر نسبت زنان شاغل در اين صنعت برابر 20درصد و يا يك پنجم جمعيت شاغل در صنعت ساختمان است.

نتايج اين تحقيق و دادههاي ملي آمار بريتانيا نيز تعداد زنان شاغل صنعت ساختمان را در سپتامبر 2014 برابر 7/19درصد برآورد كردهاست.

موسسه استخدامي رانستد همچنين اعلام كرده است كه بين سالهاي 2005 تا 2015 سالانه اشتغال زنان در صنعت ساختمان 6درصد افزايش يافتهاست كه بيش از 46درصد اين زنان تجربه كاري بيش از ده سال داشتهاند.

به هر حال با وجود رويكرد مثبت اين گزارش برخي از كارشناسان استخدام هشدار ميدهند كه در محيطهاي كار صنعت ساختمان موانعي مانند عدم انعطاف و عدم درك متقابل وجود دارد كه مانع پيشرفت زنان در اين صنعت ميشود.

اوون گودهد (Owen Goodhead) مدير بخش ساخت وساز و مهندسي شركت رانستد در اين رابطه ميگويد: ساخت وساز به معني پايه گذاشتن زيرساختهاي آيندهاي شكوفا است و اين صنعت نميتواند به تفكرات قديمي بچسپد.

وي ادامه ميدهد: اين صنعت به سرعت در حال گسترش است و هر توانايي بالقو هاي بايد در اختيار قرار گيرد. شركتهايي با استخدام زنان به دنبال حل مشكلات اين صنعت هستند درواقع از استعدادهايي بهر ه ميگيرند كه اين فرصت را براي پاسخگويي به رشد فزاينده درخواست در اختيار آنان قرار ميدهد.

گودهد افزود: هر گونه اعتراضي در مقابل آن هزينه خود را با عقب ماندگي خواهد داد. صنعتي كه حتي بنا بر اتقاق زنان را استثنا كند به آخر صف خواهد رفت.

منبع: Building.co.uk