هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بدانیم و بسازیم

يکصد و پنجاه و يکمين گفتمان هنر و معماري با رونمايي از کتاب «يگانگي در معماري ايراني» نوشته محمد منصور فلامکي در باغموزه قصر برگزار شد.

خواندن کتاب را به جوانان توصيه ميکنم

عليرضا قهاري عضو هيئتامناي انجمن مفاخر معماري ايران و مدير پنل جلسه در باره کتاب«يگانگي در معماري ايراني»  گفت: خواندن اين کتاب را به جوانترها توصيه ميکنم، چراکه اين يک کتاب نيست بلکه يک جريان فکري است و در دنياي آشوبزده فعلي هنر و معماري ، مثل يک چراغ ميماند که يک مسير سبز را نشان ميدهد. در حوزه معماري آنچه غربيان درباره ما کشف کردند مواردي است که خودمان از آن اطلاع نداريم. در اين کتاب تلاش شده به اين موارد بپردازد که اگر اين جريان فکري هدايت و حمايت شود، ميتواند تبديل به منشوري شود براي معماري و هنر ما تا اين هرجومرج و آشوب از بين برود و بتوانيم در اين حوزه فرهنگسازي کنيم.

تعريفي براي معماري ايراني

محمدرضا اصلاني شاعر، کارگردان و مدرس دانشگاه گفت: در مورد کتاب دکتر فلامکي بايد بگويم ما با بحث مرمت بهعنوان يک نظريه نه يک فن روبهرو هستيم و اشارهشده که چگونه و چطور با اثري در حال نابودي، برخورد کنيم و بتوانيم آن را به خودمان و ديگران بازگردانيم که ارتباط با چنين آثاري يک امر هرمونيتيکي و دغدغه و انديشه فلامکي است.

بدانيم و بسازيم

شهريار سيروس پژوهشگر هنر، عضو انجمن مفاخر معماري ايران گفت: اين کتاب برآيندي است ازنقطهنظرهاي دکتر فلامکي که در يک جمعبندي آورده شده است. وي افزود:  بهطورکلي ما ميخواهيم فرهنگ و هنر کشورمان را بالا ببريم اما نميدانيم با چه منطق و ابزاري اين کار را انجام دهيم چون راه ترقي را گم کردهايم و يادمان رفته که به پشت سرمان نگاهي بيندازيم و ببينيم ديگران چطور پيشرفت کردند؟ ما بايد بدانيم و بسازيم، تحقيق کنيم و تأليف کنيم. اينها راههاي ترقي هستند.

سيروس خاطرنشان کرد: دو ايراد به اين کتاب وارد است. اول اينکه داراي فهرست منابع نيست و دوم اينکه تصوير هم ندارد و حيف است کتابي که ازنظر محتوايي داراي مفاهيم عميق و ژرفي است اينگونه تأليف شده باشد.

به دنبال زبان جديد در معماري

دکتر محمد منصور فلامکي عضو هيئتامناي انجمن مفاخر معماري ايران و مدرس دانشگاه گفت: من به دنبال زبان جديدي در معماري بودم، چراکه در حال حاضر ما در معماري چيزي را توليد نکرديم که به درد فرهنگ و ارزش ايراني بودن ما بخورد. پس من تلاش کردم با ادبياتي ديگر و با ديدي متفاوت به تعريف واژههاي اصلي معماري بپردازم و در طول يک سال توانستم اين کتاب را جمعبندي کنم تا جوانان و متخصصان بتوانند با اين مفاهيم ديدگاه جديدي پيدا کنند.

وي در پايان گفت: در خصوص دو نقدي که به کتابم وارد شد بايد بگويم عمدي بوده که من منابع را اعلام نکردم چون منابع در کتابهاي قبلي من بوده و من نخواستم بهطور دقيق آنها را اعلام کنم. در مورد عکس هم بايد بگويم که عکسها ژرفا را نشان نميدهند، چون فقط از يک نقطه اثر را نشان ميدهند و من نميتوانم به آن اعتماد کنم چون تصاوير ايستا هستند.