هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری بقـعه امام زاده داوود

امامزاده داوود با يازده پشت به دومين امام شيعيان ميرسد. گفته ميشود که وي و برخي ديگراز بستگانش در همراهي امام هشتم شيعيان به ايران آمده و از دنيا رفته اند.

آرامگاه امامزاده داوود واقع در شمال غرب تهران و در انتهاي جاده امام زاده داوود در بخش کَن و در ارتفاع 2600 متري از سطح دريا قرار دارد.

امام زاده داوود و جاده معروف آن براي نسل هاي مختلف مردم تهران، داراي خاطرات شيرين و جذاب است؛ از «تپه سلام» که در آن براي  اولين بار گنبد امامزاده داوود را ميشود ديد و به آن حضرت  سلام داد تا شهر بازي بيرون امام زاده و بازارچه دوست داشتني آن. فضاي امامزاده داوود و ده اطرافش با شيروانيها و هواي فوقالعاده خنکش يادآور شمال کشور است. در واقع شما نيمساعته ميتوانيد تا شمال برويد؛ هم زيارت، هم سياحت.

بقعه اين امام زاده در دوران صفويه ساخته شدو در دوران فتحعلي شاه توسعه يافتهاست.شهرت اصلي امامزاده داوود، به خاطر مسير سخت و کوهستاني آن است. زماني فقط با کمک قاطرچيها ميشد اين راه را طي کرد. حتي الان هم که مسير راحت و آسفالتهاي براي رسيدن به امامزاده احداث شده، در انتهاي مسير ماشينرو، حداقل يک ربع بايد سربالايي تندي را پياده رفت. مسير کوهستاني و سخت امامزاده داوود، البته باعث دوچندان شدن لذت زيارت هم هست و براي همين است که يکي از نذرهاي رايج در تهران قديم، نذر زيارت امامزاده داوود بوده است.

زيارت امامزاده داوود، از زمان قاجاريه به يکي از عادات تهرانيها تبديل شد. طوري که ناصرالدين شاه قاجار، در قريه خوشآبوهواي شهرستانک که بسيار به اين امامزاده نزديک است، قصري ساخت تا بعد از زيارت، در آنجا استراحت بکند.

در واقع شهرستانک پشت قلهاي به نام شاهنشين است که دره امامزاده داوود در جنوب اين قله قرار دارد. معمولا کساني که براي کوهنوردي به اين منطقه ميآيند، به شهرستانک هم ميروند. از آن طرف، از شهرستانک هم ميشود به امامزاده داوود رفت .

ساختمان امامزاده، طبق الگوي اصلي بناهاي آرامگاهي ايران ساخته شده است: دو مسجد که هر دو به بقعه امامزاده در وسط راه دارند. خود بقعه، در زمان صفويه بنا شده است ولي چيزي که در حال حاضر از آن بنا به جا مانده، يک بقعه هشتضلعي به طول و عرض تقريبي شش متر با سرداب زير آن است. ساختمان اصلي اما متعلق به دوره قاجاريه است. روي در ورودي حرم، هشت بيت شعر نوشته شده که در آنها اسم فتحعلي شاه آمده و معلوم ميشود که اين حرم در آن زمان ساخته شده است. آن طور که از "روزنامه خاطرات عزيزالسلطان "برميآيد، در زمان قاجار، بناي اين امامزاده يک شيرواني سبزرنگ معروف هم داشته که الان ديگر خبري از آن نيست.

بقعه ساده امامزاده از يک ضريح ساده، معروف به ضريح جعفري تشکيل شده است با طول 2/5 و عرض 1/30 متر. دخيل بستن به اين ضريح، جزو آداب زيارت امامزاده داوود شده است، طوري که روي شبکههاي ضريح، به سختي ميشود جاي خالي پيدا کرد. در گوشه شمالشرقي بقعه يک دريچه آهني وجود دارد که به سرداب باز ميشود. مي گويند پيکر امامزاده در اين سرداب مدفون است.