آثار باستانی می تواند پایه احیـای معماری باشد

شمار نشریه : 203

رئيس کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در بسياري از شهرهاي کشور، آثار باستاني موجود ميتواند پايه و بنيان فعاليت در مسير احياي معماري اسلامي و ايراني باشد.

علياکبر ولايتي رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 176 کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: دغدغه معماري اسلامي که متأسفانه مورد بيتوجهي قرارگرفته است، هدف برگزاري همايش معماري و شهرسازي در تمدن اسلامي است.وي افزود: در بيش از هزار شهري که در کشور وجود دارد، کمتر دغدغه حفظ معماري اسلامي و ايراني را مشاهده ميکنيم.

پيروز حناچي معاون وزير راه و شهرسازي نيز از همکاري اين وزارتخانه در برگزاري «همايش معماري و شهرسازي در تمدن اسلامي» خبر داد.وي افزود: تصميم گرفتهشده تا با همکاري دانشگاه يزد اين همايش در قلعه تاريخي خرانق برگزار شود. در ادامه ساير اعضاي کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بيان نظرات خود پرداختند که استفاده از ميراث معماري اسلامي در ساير کشورهاي اسلامي ، منحصربهفرد بودن ميراث معماري اسلامي در کشورمان نسبت به ساير کشورها؛ حفاظت همهجانبه از ميراث فرهنگي جهان اسلام در مقابل حملات جريانهاي تکفيري؛ بازنمايي نقش تشيع در ترويج ميراث علمي اسلامي؛ راهاندازي دبيرخانه دائمي بهمنظور شناسايي مکاتب معماري اسلامي و ايراني در کشور؛ بررسي ارتباط معماري و شهرسازي در سلامت روحي و رواني و همسوسازي برنامههاي عمران شهري و روستايي با حفظ ميراث فرهنگي در بخش شهرسازي و معماري از مهمترين اين نظرات بودند.