اولویت مسکن امید فقرا و کارگران هستند

شمار نشریه : 203

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره جزئيات طرح مسکن اميد براي قشرهاي کمدرآمد گفت: اين طرح در چند بخش دنبال ميشود که يکي از آنها مسکن کارگري و ديگري مسکن معلولان است.وي ادامه داد: در مرحله اول بحث مسکن معلولان را آغاز کردهايم و با توجه به اينکه مشکلات خانوادههاي معلول بسيار زياد است تاکنون هشت هزار و 550 خانوار داراي بيش از دو معلول را شناسايي کردهايم.

ربيعي در ادامه به واگذاري دو هزار مسکن در روستاهاي کشور براي معلولان به همت بنياد مسکن، بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) و وزارت مسکن خبر داد و گفت: اعتباراتي براي اين بخش پيشبينيشده که بخشي از اين اعتبار در بخش معلولان است و مقررشده 15 ميليون تومان توسط بنياد مسکن، 6 ميليون تومان وزارت کار، دو ميليون تومان وزارت ورزش و 30 ميليون تومان اعتبار بانکي با بهره اندک و واگذاري زمين از سوي زمين و مسکن براي صاحبخانه شدن خانوادههاي داراي معلول و تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد در نظر گرفته شود.

وي تأکيد کرد: بسته بعدي در راستاي طرح مسکن اميد، مسکن کارگري است که اين موضوع را با شناسايي دهکهاي پايين آغاز خواهيم کرد و در نهايت بسته را بهصورت کلي در شوراي عالي رفاه رونمايي ميکنيم.