ابلاغ افزایش تسهیلات مسکن مهر به بانک‌ها

شمار نشریه : 203

وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن طي نامهاي جداگانه پرداخت تسهيلات 30 ميليون توماني مسکن مهر را به ادارات راه و شهرسازي، بنياد مسکن، شهرهاي جديد و شعب بانک مسکن ابلاغ کردند.

بنابراين گزارش در دستورالعملي که بهتازگي ميان وزارت راه و شهرسازي و بانک مسکن توافق و تدوينشده است تسهيلات 30 ميليون توماني به پروژههايي تعلق خواهد گرفت که بيش از 75 درصد پيشرفت فيزيکي داشته باشند و پروژههاي آنها نيز فعال باشد.

پيش ازاينقرار بود اين تسهيلات 30 ميليون توماني به پروژههايي که 70 درصد پيشرفت فيزيکي دارند تعلق گيرد اما چون تنها 1500 ميليارد تومان از اعتبار مسکن مهر باقي مانده است تنها 300 هزار واحد مسکوني مهر مشمول اين افزايش 5 ميليون توماني قرار خواهند گرفت.ذکر اين نکته ضروري است که افزايش سقف کلي تسهيلات مسکن مهر ارتباطي با افزايش نقدينگي و خط اعتباري نخواهد داشت بلکه پرداخت تمام اين تسهيلات از محل وصول اقساط خواهد بود.