هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خرج از جیب مردم برای بنگاه‌داری

عضو هيئترئيسه کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس، با بيان اينکه در شرايط کنوني حدود 27 هزار ميليارد تومان از منابع اعتباري بانکهاي دولتي و خصوصي در حوزه بنگاهداري هزينه شده است، گفت: بر اساس آمارها، اين ميزان اعتبار حدود 3/51 کل سرمايه بانکها را تشکيل ميدهد.

مصطفي افضليفرد در گفتوگو با خبرنگار پيام ساختمان با اشاره به نشست مشترک اعضاي کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس با وليالله سيف رئيسکل بانک مرکزي و مديران عامل بانکهاي دولتي و خصوصي، گفت: در اين نشست برخي موضوعات مرتبط با عملکرد بانکها بهويژه فعاليت اين بخشها در حوزه بنگاه‌‌داري مورد رسيدگي قرار گرفت.

نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراي اسلامي، افزود: با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب و تأکيد رئيسجمهور درباره خروج بانکها از فعاليتهاي بنگاهداري، اين موضوع با جديت در دستور کار کميسيون اصل 90 قرار گرفت.

وي با اعلام اينکه در شرايط کنوني حدود 27 هزار ميليارد تومان از منابع اعتباري بانکهاي دولتي و خصوصي در حوزه بنگاهداري هزينه شده است، تصريح کرد: بر اساس آمارها، اين ميزان اعتبار حدود 3/51 کل سرمايه بانکها را تشکيل ميدهد و نشان ميدهد بيش از نصف اعتبارات بانکها در حوزه بنگاهداري سرمايهگذاري شده که اين موضوع خلاف قانون است.

افضلي فرد افزود: در اين ميان شاهد هستيم که برخي بانکها بيش از 65 درصد از منابع اعتباري خود را در حوزه بنگاهداري سرمايهگذاري کردهاند که اين امر مشکلات بسياري را براي کشور به دنبال دارد.

وي خاطرنشان کرد: در نشست مشترک اعضاي کميسيون اصل 90 با رؤساي بانکها مقرر شد ؛در گام نخست ميزان سرمايهگذاري بانکها در حوزه بنگاهداري به 40 درصد تقليل يابد. همچنين مقرر شد بانک مرکزي ديگر اقدام براي صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري اقدام نکرده و در  مرحله ديگر اقدام به فروش اين مؤسسات کند تا در نهايت زمينه ارتقاي جايگاه بانکداري بانکها ايجاد شود.