هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهيه طرح ويژه براي روستاهاي ابيانه كندوان، اورامانات، ميمند كرمان و سيراف

نظر به اهميت ويژه روستاهاي ابيانه، كندوان، اورامانات، ميمند كرمان، سيراف و ويژگي هاي منحصر به فرد آنها، تهيه طرح ويژه براي اين روستاها در اسرع وقت در دستور كار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد.

معاونت معماري وشهرسازي و دبيرخانه شورايعالي معماري وشهرسازي در نامه اي خطاب به مديركل دفتر معماري ، طراحي شهري و بافت هاي واجد ارزش خواستار تهيه طرح ويژه براي اين روستاها شد تا در اسرع وقت در دستور كار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد.

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به دنبال ارائه گزارش توسط دبير شورا مقرر كرد: نظر به اهميت ويژه روستاهاي ابيانه، كندوان، اورامانات، ميمند كرمان، سيراف و ويژگي هاي منحصر به فرد آنها ، تهيه طرح ويژه براي اين روستاها در اسرع وقت در دستور كار دبيرخانه شوراي عالي قرار گيرد.

بنابر اين گزارش شرح خدمات طرح هاي مذكور بايد به تصويب كميته تخصصي شوراي عالي برسد. بر اساس اين مصوبه مقرر شده است مراتب در دستوركار قرارگرفته و در اسرع وقت جهت انتخاب مشاور و تهيه ، بررسي و تصويب شرح خدمات ويژه اقدام شود.