اهمیت ماده لیتیوم بروماید

شمار نشریه : 202

چيلرهاي جذبي يكي از سيستمهاي پيچيده است كه نگهداري از آنها نيز نياز به تخصص دارد؛ تخصصي كه در دست همه نيست ولي عدم اطلاع از آن هزينههاي زيادي به دستگاهها وارد ميكند چراكه اين چيلرها بيشتر در ساختمانهاي بزرگ کاربرد دارند. به همين دليل است كه مهدي فكري مديرعامل شركت كيمياگران كاوشگر بر اهميت اطلاعرساني در مورد ماده جذبكننده در چيلرجذبي تأكيد دارد تا اين مبحث حداقل براي مديران دولتي اهميت كنترل كيفي و احياي روشن شود: 

پيام ساختمان: محلول ليتيوم برومايد چه اهميتي در چيلرهاي جذبي دارد؟

 همه مجموعههاي ساختماني قطعاً نياز به سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي دارند و زيرمجموعه سيستمهاي سرمايشي دستگاههاي چيلرجذبي فعاليت ميكنند و در اين دستگاه‌‌ها از يك ماده خاصي به نام محلول ليتيوم برومايد بهعنوان يك نمك معدني جاذب استفاده ميشود. بهاينترتيب نياز به مجموعهاي وجود دارد كه نسبت به آزمايش، كنترل كيفي و احياي اين محصول فعاليت كند كه ما اين كار را انجام ميدهيم. اين ماده وظيفه جذب را در چيلرجذبي انجام ميدهد كه كار بسيار پيچيدهاي است. اين ماده در دوره انجام فعاليت‌‌هاي خودش دچار فرسودگي ميشود و بايد دوباره آزمايش شود و اگر نياز به ريكاوري و احيا داشت اين كار صورت ميگيرد و در نهايت آن تعادل ساختار شيميايي ايجاد ميشود تا دستگاه چيلر جذبي بتواند وظيفه سرمايش خود را در محيط ساختماني انجام دهد.

پيام ساختمان: آيا توليد اين ماده در ايران صورت ميگيرد؟

براي توليد اين ماده تلاشهايي صورت گرفته و از سال 82 بهصورت جديتر ما تلاشهايمان را براي توليد ليتيوم برومايد انجام داده و مذاكراتي هم با شركتها داشتهايم. توليد چيلرهاي جذبي در يک مقطع زماني بسيار محدود انجام ميشد و توليد اين ماده بهصرفه نبود كما اينكه آن را در محيط آزمايشگاه توليد كرديم و حتي خط توليد آن را هم طراحي نموديم. هماكنون اين بحث با توجه به حجم توليد چيلرهاي جذبي در كشور و وارداتي كه صورت ميگيرد وجود دارد. اگر اين محصول در ايران ساخته شود با توجه به  نوسانات نرخ ارز كه با آن مواجه هستيم ، قيمت تمامشده چيلرهاي جذبي کاهش مييابد و قطعاً بر روي هزينه تمامشده ساختمان تأثيرگذار خواهد بود. اين محلول در بعد صنعتي وارد ميشود و معروفترين برند آن نيز آمريكايي است كه بعد از انقلاب ديگر وارد نشد و شركتهاي كرهاي جايگزين آن شدند. بعضاً از ديگر كشورها مانند هند نيز اين محلول واردشده است، بنابراين با كيفيتهاي مختلفي روبهرو هستيم و برندهاي چيني و هندي اين كيفيت را ندارند .

پيام ساختمان: بازه فرسايش اين محلول چقدر است؟

شركتهاي بزرگ توليدکننده اين محلول توصيه ميكنند كه در سال 1 يا 2 بار محلول مورد بازبيني قرار گيرد. بعضاً ممكن است اتفاقات خاص مكانيكي و تغيير و تحولات خاص باعث شود كه فرسايش بسيار سريعتر صورت گيرد و حتي نياز باشد كه بازبيني به سالي 5 بار هم افزايش پيدا كند. در بعضي جاها نيز ما با فرسايش طبيعي مواجه هستيم و در نهايت شايد 2 يا 3 سال طول بكشد تا نياز به تعويض محلول به وجود آيد. اين ماده مانند روغن اتومبيل است كه بعد از يك دورهاي نياز به تعويض دارند. خوشبختانه اين ماده ميتواند احيا شود و نياز به تعويض نيست با اينكه قبل از سال 72 تعويض ميشد و بارها شاهد آن بوديم، اما ما اين فرهنگسازي را كرديم و در صنايع اين كار كنترل كيفي صورت ميگيرد و هزينههايي كه نياز به انجام آن نبوده است امروز ديگر رفع شده  است.   مثلاً در يك بيمارستان كه ما با آنها همکاري ميكنيم از بدو خريد چيلرهاي جذبي براي تعويض محلول شايد 300 تا 400 ميليون تومان خرج كردهاند اما در سالهاي اخير خرج آنها به 20 ميليون تومان نميرسد. خوشبختانه الآن فرهنگ بهينهسازي جا افتاده و حتي شركتهاي ايراني و خارجي دارند بر سر توليد چيلرها رقابت ميكنند و تنها چيزي كه خارجي باقيمانده است خود محلول ليتيوم برومايد است.

پيام ساختمان: بازار را چگونه ميبينيد؟

مانند خيلي از رشتههاي ديگري وضعيت بازار الآن بسيار بد است. كار ما كنترل كيفي است و باوجوداينکه سازمان‌‌هاي دولتي و بزرگ ميدانند كه كنترل كيفي چقدر مي‌‌تواند سود نصيب آنها بكند اما ازآنجاکه بودجه لازم را ندارند حاضر  هستند اين كنترل را كه شايد سالي 1 تا 2 ميليون تومان هزينه دارد انجام ندهند و بعد از 7 سال يا 8 سال تمام مواد را تعويض كنند و 100 ميليون هزينه كنند. علت نيز اين است كه اين كار تخصصي است و مديران اصلي تصميمگيرنده هيچ اشرافي روي كار ندارند و تنها ديدگاهشان نيز همان حرفي است كه پيمانكار ميزند. درحاليکه اگر مدير ارشد اين اطلاعات را داشته باشد از پيمانكار نظارت بيشتري ميخواهند.