هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استاندارد IEC براي موتورهاي الكتريكي

بهينهسازي با صرفه جويي متفاوت است. بهينهسازي به اين معنا است كه بتوان با استفاده از تجهيزات و يا مديريت بهتر بدون تغيير در شيوه مصرف و نيازها، همان بهره را از مصرف انرژي برد اما صرفه جويي به معناي تغييرات در شيوه بهره برداري از انرژي است. گرچه اين دو جنبه با يكديگر ارتباط وثيقي دارند يعني افزايش بهرهوري به صرفه جويي ميانجامد. مبحث انرژي از دو جنبه اقتصادي و زيست محيطي حائز اهميت است و استفاده از هر دو شيوه افزايش بهرهوري و صرفه جويي ميتواند در اين دو هدف ياري رسان باشد.

صرفه جويي در موتورهاي الكتريكي

صرفه جويي انرژي ميتواند با افزايش راندمان موتورهاي الکتريکي به دست آيد. در اغلب بخشهاي صنعتي انرژي الکتريکي مهمترين منبع انرژي صنعت به شمار ميرود، لذا بهينهسازي مصرف انرژي در موتورهاي الکتريکي از اهميت ويژهاي برخوردار خواهد بود. در مورد راندمان موتورهاي ولتاژ پايين استاندارد IEC60034‌- 30 در اکتبر 2008 عرضه شد و IEC توسط موسسه بينالمللي اين استاندارد، کلاسهاي مختلف راندمان را تعريف کرده و به اين ترتيب کمک بزرگي به خريداران و سازندگان اين نوع موتورها در سراسر دنيا نمودهاست. به اين ترتيب سازندگان اين نوع موتور، معيار واحدي براي معرفي محصول و رقابت با هم داشته و خريداران نيز اطلاعات واضح و مشخصي براي بررسي کيفيت محصول در دسترس خواهند داشت.

اين استاندارد سه دسته اساسي را براي موتورهاي الکتريکي تعريف نمودهاست. عنوان هرکدام از گروهها با پيشوند IE شروع ميشود که مخفف international Efficiency است.

راندمان استاندارد (‌IE1‌: standard Efficiency‌)

استاندارد بالا (‌IE2‌ : High Efficiency‌)

استاندارد بسيار بالا (‌IE3‌ : Premium Efficiency‌)

كلاس حفاظت (‌Enclosure Class‌)

تجهيزات برقي به کاررفته در تأسيسات صنعتي به گونهاي انتخاب ميشود كه بتواند به صورت ايمن و بدون ايجاد خطر مورد بهره برداري قرار گيرد. محفظه تجهيزات برقي وظيفه محافظت از قطعات دستگاه در برابر ورود اجسام، ذرات خارجي و آب را بر عهده دارد.

در اغلب صنايع از دستورالعملهاي سازمان International Electrotechnical Commission (‌IEC‌) استفاده ميشود و دو خاصيت محافظتي فوق (ورود اجسام و ذرات و ورود آب) آن توسط دو عدد تعيين ميشود كه عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود اجسام خارجي و تماس با قطعات برق دار و متحرک بوده و عدد دوم نشان دهنده درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب است. اين دو عدد در مقابل كلمه IP نوشته ميشود كه مخفف International Protection است. جدول زير اين اعداد را به تشريح مشخص كرده است.

در صورت نياز به تعريف دقيقتر از حفاظت در مقابل تماس با قطعات برقدار و متحرك چهار حرف به انتهاي علامت IP اضافه ميشوند:

A : بدنه دستگاه بهگونهاي است كه تماس با قسمتهاي برقدار و متحرك با پشت دست امكانپذير نيست؛

B : تماس با قسمتهاي مذكور با انگشت دست يا ميلهاي به طول 8 سانتيمتر و قطر 12 ميليمتر غيرممكن است؛

C : تماس با قسمتهاي مذكور توسط ابزار تعميراتي مثلاً آچار يا ميلهاي به طول 10 سانتيمتر و قطر 2.5 ميليمتر امكانپذير نيست؛

D : تماس با قسمتهاي مذكور توسط تكه سيمي به طول 10 سانتي‌‌متر و قطر يك ميليمتر امكانپذير نيست؛

سازمان IEC بهمنظور نشان دادن اطلاعات بيشتر چهار حرف ديگر را تحت عنوان حروف تكميلي پيشنهاد كرده است:

H : دستگاه مورد نظر دستگاه فشار قوي است (High Voltage

M : درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود آب به داخل آن موقعي آزمايش شد كه دستگاه در حال كار بوده است؛

S : درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود آب به داخل آن موقعي آزمايش شده كه دستگاه متوقف بوده است؛

W : دستگاه داراي حفاظت اضافي براي شرايط آب و هوايي مشخص است.

 

ارائهدهنده مقاله:  شرکت صنعتي آ. ام. سي

آگهي شرکت در صفحه 42