ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده برق خاورمیانه

شمار نشریه : 202

مديرعامل توانير با بيان اينکه ايران بزرگترين توليد و مصرفکننده برق منطقه خاورميانه است، گفت: سالانه معادل ظرفيت توليد برق کشورهاي همسايه در ايران ظرفيت توليد برق ايجاد ميشود. همايون حائري در كنفرانس حفاظت و سيستمهاي قدرت برق با بيان اينكه هماکنون ظرفيت برق نيروگاهي كشور 72 هزار و 800 مگاوات است، گفت: در حال حاضر ايران بزرگترين توليدکننده برق منطقه خاورميانه و چهاردهمين توليدکننده بزرگ برق جهان است.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه رشد مصرف سالانه برق كشور حدود 8 درصد است، اظهار داشت: با توجه به رشد سالانه مصرف برق، كشور براي توسعه ملي، رفاه اجتماعي و رفع نياز مشترکان سالانه بهطور متوسط معادل ظرفيت توليد برق يكي از كشورهاي همسايه به ظرفيت توليد برق خود اضافه ميکند.

وي با اشاره به كاهش 2.6 درصدي  حوادث شبكه برق كه منشأ بروز آن مشخص نشده است، اظهار كرد: سال گذشته يكهزار و 204 حادثه رخ داد كه يكهزار و 73 مورد منشأ بروز حادثه شناختهشده است.