هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خشـکسالی در ایـران 11 برابر می شـود

معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست گفت: پيشبينيها نشان ميدهد تا سال 2050 خشکسالي و کاهش نزولات جوي در ايران 11 برابر شرايط فعلي ميشود. معصومه ابتکار در ديدار با کاوه زاهدي مدير منطقهاي آسيا و اقيانوسيه برنامه محيطزيست سازمان ملل متحد اظهار کرد: اين شرايط موجب نگراني عميق در خصوص آينده ايران، منطقه و جهان شده است.

وي با اشاره به اينکه اکنون ايران با چالشها و مسائل زيستمحيطي زيادي مواجه است، افزود: با توجه به اثرپذيري بالاي ايران از تغييرات روزافزون آب و هوايي ضرورت دارد برنامه محيطزيست ملل متحد (يونپ) در تدوين ساز و کاري براي جلوگيري از گسترش اين مشکلات با ايران همکاري کند.

کاوه زاهدي مدير منطقهاي آسيا و اقيانوسيه يونپ نيز اعلام آمادگي يونپ براي گسترش و تعميق همکاريهاي دوجانبه در عرصههاي ظرفيتسازي، انتقال و تبادل تجارب منطقهاي و پيگيري تمامي مفاد مندرج در تفاهم نامه امضا شده ميان ايران و يونپ را از مهمترين اهداف اين ديدار برشمرد.