اولــویـت هـای بـودجـه سال 94 پایتخت

شمار نشریه : 202

شهرداري پس از حساب وکتابهاي دخل وخرج شهري در يکصدو بيست و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران لايحه بودجه خود را به شوراي شهر تهران ارائه داد. لايحه بودجهاي که بر اساس برنامه پنج ساله سال آينده بالغ بر 174 هزار و 600 هزار ميليارد ريال برابر با 17 هزار و 460 ميليارد تومان برآورد شده، که نسبت به سال 93 با افزايشي 10درصدي روبه رو بود. اگرچه برخي اعضا در صحن شورا پيشنهاد کردند با توجه به شرايط فعلي اقتصادي کشور، در سقف بودجه سال آينده افزايشي در کار نباشد، بهتر است. اما بودجه سال آينده در صورت تائيد اين رقم در شوراي شهر تهران با اما و اگرهاي زيادي روبه روست، چراکه تنها در شش ماه اول سال درآمدهاي ناپايدار شهرداري از عوارض فروش تراکم ساختماني و مجوزهايي كه در كميسيون ماده5 براي برج سازها از بابت تغيير کاربري و تراکم اضافي صادر ميشد کاهش قابل توجهي داشتهاست.

هرچند شهردار تهران ميگويد بدون ساخت وساز ميتواند شهر را اداره کند اما کارشناسان معتقدند؛ رکود شديد ساخت وساز در پايتخت تأثير عميقي بر بودجه شهرداري ميگذارد. در کنار اين پديده ناخوشايند، اصلاح ضوابط طرح تفصيلي هم که اخيرا در دستور کار است رويکرد بازنگرانهاي در كسب درآمدهاي اتفاقي و ناپايدار شهرداري دارد.

شاخصترين سخنان قاليباف هنگام ارائه لايحه بودجه به شورا يکي اين بود که « دخل وخرجهاي پيش بيني شده منطبق با الگوي اقتصاد مقاومتي تعيين شده است» و ديگري اينکه « در لايحه بودجه درآمدهاي پايدار 10درصد افزايش يافته است». اين در حالي است که اعضاي شورا از ميزان و منابع تأمين بودجه پايدار اظهار بياطلاعي ميکنند!

نمايندگان مردم در شورا چه گفتند

رحمت الله حافظي، رئيس کميسيون سلامت شوراي شهر تهران معتقد است: سقف بودجه سال 94 شهر تهران بايد حداقل 10درصد نسبت به سال جاري کاهش يابد و تحت اين شرايط هم ميتوان شهر را با همين کيفيت اداره کرد.

مجتبي شاکري، عضو کميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران هم گفت: ميتوان اين بودجه را با توجه به اقتصاد مقاومتي تهيه و تصويب کرد. در بودجه سال آينده بايد برخي موضوعات از جمله نوسازي بافتهاي فرسوده موردتوجه قرار گيرد و اولويت بندي شود چراکه زلزله تهديد هميشگي براي تهران است.

سناريوهاي محتمل براي اقتصاد شهري

شهردار تهران در سخنان خود در صحن علني شوراي اسلامي شهر تهران با ارائه لايحه بودجه سال 94 شهرداري تهران، گفت: به دليل فشارهاي ناشي از کاهش شديد قيمت نفت و شرايط اقتصادي حاکم و از طرفي رکود ساخت وساز در شهر تهران، بودجه شهر تهران با در نظر گرفتن درک عميق از شرايط اقتصاد ملي و پيش بيني سناريوهاي محتمل براي اقتصاد شهري تدوين شدهاست. قاليباف ادامه داد: پيش بيني ادامه رکود ساخت وساز در شهر تهران و عدم تحقق درآمدهاي مورد انتظار حاصل از رکود شديد در عرصه ساخت وساز، به ناچار شرايط خاصي را بر شهرداري تهران در اداره امور شهر تحميل کردهاست.

او اين موضوع را فرصت خوبي براي افزايش برنامهريزي و بازآرايي ماليه شهرداري در چهارچوب رويکرد اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: پيش بيني اعتبارات بودجه پيشنهادي شامل هزينههاي اجتناب ناپذير (شامل حقوق و مزاياي کارکنان و نگاهداشت شهر)، ديون پيمانکاران، بازپرداخت تسهيلات داخلي و خارجي، توجه ويژه به توسعه حمل ونقل عمومي و افزايش اعتبارات توسعه خطوط مترو است.

قاليباف درباره اولويتهاي اساسي پيش بيني شده در بودجه سال 94، گفت: در بودجه سال جاري رشد 64درصدي براي تملک املاک معارض، تصرف و برداشتهاي موضوع احکام قضايي پيش بيني شده و علاوه بر آن، پيش بيني رشد 10درصدي درآمدها در صورت افزايش هزينهها متناسب با نرخ تورم، تأمين کسري پرداخت حقوق کارکنان شهرداري تهران و سازمانها و شرکتها، پيش بيني حداقل رشد 14درصدي ضريب پايه حقوق و همچنين لزوم بازپرداخت ديون اشخاص حقيقي و حقوقي و اقساط سررسيد ارزي و ريالي از عوامل تدوين بودجه انقباضي شهرداري به خصوص در زمينه اعتبارات عمراني است.

نقاط قوت بودجه و گله از دولت

شهردار تهران از دو نکته به عنوان نقطه قوت بودجه ياد کرد؛ يکي اينکه در سال جاري بودجه نقدي شهرداري 63درصد و بودجه غير نقدي 37درصد شده که بودجه نقدي را به نسبت سال گذشته افزايش داده و بودجه غير نقدي را کاهش. نکته ديگر آنکه در دولت بيش از 70درصد بودجه مربوط به بودجههاي جاري و هزينهها و کمتر از 30درصد بودجه براي مسائل برنامهاي و زيرساختي است، اما 70درصد بودجه ما توسعهاي و 30درصد آن هزينهاي است.

قاليباف همچنين گفت: امسال 37درصد بودجه شهرداري تهران در حوزه درآمدهاي پايدار بوده اما سال بعد، 48درصد بودجه شهرداري تهران، بودجه پايدار است و شهرداري تهران امسال نسبت به سال قبل 11درصد بيشتر به سمت درآمدهاي پايدار رفتهاست.

از جالبترين موضوعاتي که شهردار مطرح کرد اين بود که از من سؤال ميکنند، چرا گفتيد اگر ساخت وساز در تهران 100درصد متوقف شود و دولت بر اين کار ايرادي نگيرد، شهرداري تهران در اداره شهر با مشکلي روبه رو نميشود؟ من ميگويم اگر امروز همه ساخت وسازهاي تهران را تعطيل کنيم، درآمدهاي ما بدون عوارض ساخت وساز 7 هزار و 400 ميليارد تومان است. اين در حالي است که کل هزينههاي شهرداري 5 هزار و 150 ميليارد تومان است، اين يعني ما ميتوانيم با بيش از دو هزار ميليارد ظرفيت شهر را اداره کنيم.

شهردار تهران اشارهاي هم به آمار و ارقام بودجه دريافتي دولت داشت و گفت: از سال 93 دريافتي ما از دولت نسبت به بودجه 16 هزارميلياردي به 3درصد هم نميرسد. البته امروز شرايط دولت در حوزه درآمدي شرايط سختي است و هيچ وقت نبايد مطالبه زيادي از دولت داشته باشيم، اما در برخي نقاط از دوستان در دولت گله مند اجراي دقيق قانون هستيم.

او خطاب به دولت گفت: اين خواسته زيادي نيست که دولت از پرداخت عوارض ساختمانهاي دولتي در مقابل هزينههايي که به شهر تحميل ميکند طفره نرود. ما هيچ وقت مطالبه نکرديم که در رديفهاي عمراني، به ما 100درصد اختصاص دهيد؛ همان 50درصدي که به بقيه ميدهند را نيز به ما نميدهند. يا اينکه هم اکنون طلبهاي شهرداري از دولت انباشته شده اما هيچ وقت به دوستان در دولت نگفتيم که به ما پول نقد دهيد.

به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد، آيا شهردار قادر خواهد بود طبق رقم پيش بيني شده در سقف بودجه سال آينده، با وجود پارامترهايي همچون احتمال ادامه رکود مسکن، کمبود منابع مالي دولت، احتمال تصويب لايحه درآمدهاي پايدار و. . . دخل وخرج خود را بر مبناي الگوي اقتصاد مقاومتي اداره کند.