کاهش ۴۵ درصدی پروانه های ساختمانی تــبریـــز

شمار نشریه : 202

سخنگوي شوراي شهر تبريز گفت: صدور پروانههاي ساختماني در شهر تبريز در طول سال جاري کاهش 45 درصدي داشته است.

سعيد حاجيزاده اظهار داشت: با توجه به شرايط اقتصادي کشور و رکود موجود در بازار مسکن نظر اعضاي شورا بر اين است که بهمنظور رونق بخشيدن به ساختوساز، در تدوين لايحه تعرفه عوارض محلي سال 94 شهرداري تبريز، عوارض صدور پروانه ساختماني در تراکم مجاز افزايش پيدا نکند.

وي ادامه داد: همچنين نظر اعضاي شورا بر اين است که براي جلوگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز و نيز در تراکمهاي مازاد، جرايم تخلفات ساختماني افزايشيافته و اين افزايش بهعنوان ابزار بازدارنده عمل کند.

افزود: هرچند اين لايحه را ميتوان يکي از مهمترين منابع درآمدي سالانه شهرداري محسوب کرد، اما درعينحال معتقديم دفترچه تعرفه عوارض محلي صرفاً محلي براي کسب درآمد نيست، بلکه سندي راهبردي در جهت سياستگذاري و برنامهريزي در حوزه مديريت شهري و الزام هر چه بيشتر شهروندان به رعايت قوانين و اصول شهرسازي است. 

سخنگوي شوراي اسلامي شهر تبريز همچنين با بيان اينکه 53 درصد بودجه مصوب سال جاري به منابع حاصل از غير از تعرفه عوارض محلي مربوط ميشود، يادآور شد: در بررسي تعرفه عوارض محلي سال 94 شهرداري تبريز تلاش خواهد شد ميزان وابستگي شهرداري به درآمدهاي عوارض باز هم کاهشيافته و اين کسري درآمد از منابع ديگر از جمله پيشبيني منابع درآمدي پايدار جبران شود.