هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پلکان شهری

برج اداري 25 هزار مترمربعي بالتيک در شهر پزنان واقع شده و اولين پروژه MVRDV در لهستان است. با محدوديتهاي موجود در سايت ، فيگور اين برج شيشهاي بر اساس زاويه ديدي که به آن (از بيرون) نگريسته ميشود تغيير ميکند. برج بالتيک علاوه بر فضاي اداري ،شامل يک رستوران پانوراما با يک هتل يک اتاقه است .پيشبيني ميشود که اين پروژه در سال 2014 به اتمام برسد.

حجم برج، کانسپت برگرفته از ماکسيمم حجم و ارتفاع مربوط به محدوديت سايتش را دنبال ميکند. اين کانسپت به فرمي منتهي شد که وقتي در سايت از زواياي مختلف به آن مينگريم ، کاملاً متنوع و متفاوت به نظر ميرسد. شيبِ رو به سمت جنوب پاسيوها، فضاي زيباي بيرون را به افراد داخل ساختمان، پيشنهاد ميکند. نماي خارجي به صورتي خاص ، با شيشههاي سرتاسري از سقف تا کف، با دودکشهاي عمودي از فايبرگلاس بتني ، تلالو خورشيد را با چشمانداز زيبا بر فراز شهر، و باغوحش را به صورتي استثنايي به تصوير ميکشد.

اين مجموعه 25 هزار مترمربعي، شامل 12 هزار مترمربع فضاي اداري ، 750 مترمربع رستوران پاناروما (که بيشتر شبيه به يک هتل يک اتاقه است) ، 1350 مترمربع ريز فضا در طبقات پايين و سهطبقه پارکينگِ زيرزميني ميشود. عمقهاي محدودشده به هفت متر براي دفاتر اداري، اجازه ورود نور قابلتوجهي را به داخل فضاي کاري ميدهند. برج بالتيک در «رندوکاپونيرا» ساخته خواهد شد که تقاطع اصليِ در کنار ايــــــستگاه راهآهن مرکزي و جاده منتهي به فرودگاه ميباشد.

همجواري و نزديکي اين ساختمان به هتل شرايتون (که اخيراً به مرکزي جديد براي تجارت و ساختمان بينالمللي تجاري MTP تبديل شده) از ديگر محاسن محل قرارگيري اين برج است.