4 ایرانی تأثیرگذار در معماری خاورمیانه

شمار نشریه : 202

نشريه Architect  در سال 2014 اقدام به معرفي 50 معمار تأثيرگذار در منطقه خاورميانه نمود. اين ليست متشکل از 2 گروه ميباشد.گروه اول که شامل 10 چهره بينالمللي است که تأثير بسزايي در منطقه دارند. همچنين از 40 نفر که حضور مداومي در حوزه خاورميانه داشتهاند و تعهد خود را به اين بخش از جغرافياي جهاني نشان دادهاند نيز تقدير شد.

در بين اين 40 نفر نام 4 معمار ايراني به چشم ميخورد. عليرضا تغابني، کورش حاجيزاده، فرشادکازروني ، آذين سلطاني و رضا مفاخر مشترکاً به ترتيب رتبههاي بيست و يکم، بيست و نهم، سي و پنجم و سي و نهم را در اين ليست به خود اختصاص دادهاند.

خاطرنشان ميگردد در سال 2013 نيز کورش حاجيزاده در اين ليست رتبه بيست و دوم را به خود اختصاص داده بود.