دعوت از سرمایه‌گذاران در حوزه صنایع فرهنگی

شمار نشریه : 202

ستاد توسعه فناوريهاي نرم و هويتساز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سرمايهگذاران حوزه صنايع فرهنگي و هنري کشور را به همکاري دعوت کرد.

طي فراخواني از سوي ستاد توسعه فناوريهاي نرم و هويتساز معاونت علمي، سرمايهگذاران و شرکتهاي صاحب برندهاي معتبر کشور براي مشارکت در طرحهاي سرمايهگذاري در حوزه صنايع فرهنگي و هنري به همکاري دعوت شدند.

بر اساس اين گزارش، ستاد توسعه فناوريهاي نرم و هويتساز معاونت علمي اولويتهايي را براي سرمايهگذاري در اين حوزه مشخص کرده است که از جمله آنها ميتوان به صادرات و برند سازي صنايع فرهنگي و هنري، گردشگري، ارتقاي فناوري و بهرهگيري از فناوريهاي نو در صنايع فرهنگي و هنري اشاره کرد.

علاقهمندان مي توانند تا 30 بهمنماه سال جاري طرحها و پيشنهادهاي خود را در حوزه سرمايهگذاري صنايع فرهنگي و هنري به دبيرخانه ستاد ارائه کنند.