هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حضور بخش خصوصی کمرنگ است

مديرعامل سازمان انرژيهاي نو با اشاره به مطالعات انجام شده توسط موسسه DLR آلمان كه بر اساس آن در مساحت دو هزار كيلومترمربع از خاک کشورمان امكان نصب بيش از 60 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي خورشيدي وجود دارد، گفت: ايران داراي 15 منطقه مستعد زمين گرمايي است و توان حداکثر توليد برق از انواع نيروگاههاي زيست توده در سال 86 براي شهرهاي بالاتر از 250 هزار نفر، بالغ بر 800 مگاوات بودهاست.

يوسف آرمودلي در همايش استاني محيطزيست پايدار در سمنان افزود: اكنون نزديك به 300 مگاوات انواع نيروگاههاي تجديدپذير بادي، خورشيدي، زمين گرمايي، زيست توده، آبي کوچك، هيدروژن و پيل سوختي از سوي سانا و در قالب پروژههاي پايلوت يا با سرمايهگذاري بخش خصوصي در كشور اجرا شده و سالانه بيش از 300 ميليون كيلووات ساعت برق از انرژيهاي تجديد پذير در كشور توليد و به شبكه سراسري تزريق ميشود.

وي با اشاره به ظرفيت كم توليد برق از انرژيهاي تجديد پذير در كشور افزود: با وجود تلاشهاي فراوان وزارت نيرو و شركت توانير در توسعه انرژيهاي تجديدپذير، بخش خصوصي به طورجدي وارد سرمايهگذاري در اين عرصه نشده و علت اصلي آن عدم دسترسي سرمايهگذاران به امكانات مالي بانکها، صندوق ذخيره انرژي، امكانات فاينانس و است.

نقدينگي لازم تأمين نشدهاست

مديرعامل سازمان انرژيهاي نو همچنين با بيان اينکه موضوع ديگر مشكل تأمين نقدينگي لازم و پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي و تمام شده برق توليدي است که بايد به سرمايهگذاران خصوصي پرداخت شود، افزود: اين مسئله علي رغم قوانين خوبي كه وضع شده، در مرحله اجرا با موانعي روبه روست و نقدينگي لازم براي پرداخت اين مابه التفاوت سنگين وجود ندارد.

آرمودلي افزود: با وجود اين مشكلات شركت توانير تاكنون تلاش كرده نيروگاههاي تجديدپذير موجود را پوشش دهد ولي با افزايش تعداد نيروگاهها در آينده نزديك، به طورقطع صنعت برق كشور براي پرداخت پول برق خريداري شده با مشكل مواجه ميشود و اين موضوع از مشکلات اصلي است كه بايد در آينده نزديك از سوي وزارت نيرو، دولت و مجلس شوراي اسلامي در قالب قوانين جديد و تعيين منبع مالي مناسب رفع شود.

رشد سه برابري انرژي زمين گرمايي

همچنين چندي قبل يوسف آرمودلي در جريان بازديد از نيروگاه زمين گرمايي مشکين شهر گفت: « با تکميل عمليات اکتشاف چا هها و بهره برداري کامل از اين توانمندي، ظرفيت توليد تا سه برابر افزايش يافته و زمينه براي بهره برداريهاي بيشتر فراهم ميآيد .»

وي با بيان اينکه نخستين برق توليدشده از حرارت داخل زمين تا پايان سال آينده وارد مدار شده و از آن بهره برداري ميشود، تصريح کرد: اين انرژي پاک و عاري از هرگونه آلودگي است که انتظار ميرود در اين بستر حرکتهاي خوب انجام شود.

رئيس سازمان انرژيهاي نو افزود:: ارزان بودن بخار حاصل از اين تأسيسات در مقايسه با سوختهاي فسيلي و پاک و بيآلايش بودن اين سوخت، در راستاي حمايت از سلامت محيط زيست و نيز استفاده از حرارت و بخار حاصل از آن در کشت گياهان گلخانهاي و پرورش ماهيان ميتواند مؤثر و راهگشا باشد.

وي خاطرنشان کرد: اگر امروز وزارت نيرو به سمت توليد و بهرهگيري از انرژيهاي نو و فاقد آلاينده حرکت ميکند قطعا اين امر زمينه حرکتي مستمر را در روي آوردن مردم به اين انرژيها فراهم ميکند.

رئيس سازمان انرژيهاي نو گفت: تا پايان سال آينده انرژي توليدشده از حرارت داخل زمين (ژئوترمال) براي اولين بار در کشور وارد مدار مصرف شده و هموطنان ميتوانند از آن استفاده کنند.