هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه 4×4

اين خانه به مساحت 4 × 4 بهطور كامل با نيازمنديهاي محيط وفق دادهشده است . اولين خانه درنتيجه فعاليتهاي رقابتي سازمانيافته يك روزنامه بود و معمار مشهور تادائوآندو را به مراجعين معرفي ميکرد .  يك عامل مهم در پروژه زمينلرزهها بود كه موجب خرابي زياد در ناحيه شد . زماني  كه اولين خانه به پايان رسيد  مشتري دوم از آندو خواست خانهاي مشابه در همسايگي آن بسازد . در تقاضاي دوم ، معمار قادر به تكميل ايده اصلياش از دوخانه بود اما هيچگونه صحبتي با دو مشتري راجع به افكار و ايدههايش نكرد . دو ساختمان در كنار ساحل درياي هيوكو در ساحل بندر تجاري كوبه واقع ميباشد . هر خانه در يك طرح و نقشه 4 × 4 متر با يك شرايط ويژه در زمان طراحي ساختمانها قرار دارد . هر واحد از يك بلوك بتني بهعنوان يك برج نور ( فانوس دريايي ) در امتداد چشمانداز دريا به نظر ميرسد . اولين خانه با چهار ابعاد حداقلي از كف تقريباً 4 × 4 متر دارد در عوض از لحاظ ارتفاع داراي زيرزمين ، طبقه همکف و سهطبقه ديگر ميباشد . خانه دوم زماني كه دسترسيهاي عمودي آن را بررسي ميکنيم از خانه اول متفاوت ميشود . درحاليکه خانه اول داراي 5 پله ميباشد . خانه دوم يك آسانسور دارد . تفاوت ديگر بين آنها موادي هستند كه در آن بهکاررفته اند . اولين خانه صرفاً با بتن ساختهشده درحاليکه دومين خانه از چوب بنا به تقاضاي مشتري به كار رفت . هر طبقه از خانه براي فعاليت مختلف به كار ميرود . انباري در زير زمين ، دسترسي و سرويس طبقه هم كف ، اتاقخواب در طبقه اول ، اتاق مطالعه در طبقه دوم، آشپزخانه و اتاق غذاخوري در طبقه بالا است . فضاها تقريباً به سه جانب محدود شدهاند درحاليکه آنها در امتداد طبقه چهارم به روي دريا باز ميشوند .