هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بهينه‌سازي همان صرفه‌جويي نيست

امروزه در ادبيات روز دنيا بهينهسازي را شكل ديگري از انرژي ميدانند. در تغيير پارادايمي اساسي در دهه نخست قرن بيست و يكم ، جهان از محل بهينهسازي ميلياردها دلار سود کسب كرده و درآمد حاصله صرف كارهايي مهمتر از تأسيس نيروگاهها شده است. تأثير اين عامل بهگونهاي است كه برخي كارشناسان نزول قيمت نفت در آغاز فصل سرماي اروپا و آمريكا را  به همهگير شدن بهينهسازي در كشورهاي توسعهيافته و نزول تقاضاي انرژي ربط ميدهند.

در اين ميان «مديريت مصرف» چون اكسيري شفابخش از زبان مسئولين بارها در رسانهها منعکسشده و درمان تمام دردهاي صنعت و جامعه به شمار ميرود. در تبليغات دولتي در زمينه بحران آب ، برق و گاز ،شهروندان به مصرف كمتر ترغيب مي‌‌شوند. اين تبليغات نشان از آن دارد كه در كشور دو مبحث «بهينهسازي» و «صرفهجويي» يكسان نگريسته ميشوند. دو مبحثي كه در عمل از يكديگر فاصله دارند گرچه در فصولي نيز مشترك هستند.

مسئولان مشكل مصرف بيشاز اندازه انرژي را در پايين بودن قيمتها حاملهاي انرژي و مصرف بالاي شهروندان ميدانند و بهنوعي در برابر هزاران ميليارد توماني كه به خاطر راندمان پايين نيروگاهها، هدررفت انرژي در خطوط انتقال و توزيع، كيفيت پايين ساختوسازها و رعايت نشدن اصول مبحث 19 ساختمان دور ريخته ميشود از خود سلب مسئوليت ميكنند. برخي نيز همه تقصيرها را به گردن اقتصاد نفتي مياندازند و با ناديده گرفتن كشورهاي انگلستان، نروژ و آمريكا  كه داراي منابع عظيم نفت و گاز هستند، از خاطر ميبرند كه تدبير كار در دست خود آنها نه مردم است.

 مصرف 6 برابر متوسط جهاني خواست هيچ ايراني نيست، همانطور كه 20 ميليون بيسواد و کمسواد و لشكر 24.5 درصدي بيكاران در سن 15-29 ساله نيز خواست هيچكدام از هموطنان نبوده و نخواهد بود. 

شايد مهمترين نهاد مغفول كه به آن همچون بازاري راحت براي سودآوري بيشتر نگريسته ميشود، نهاد آموزش باشد؛ نهادي كه در جايگاه ايران در صنعت و درنتيجه عقبگرد تكنولوژيك كشور بيتأثير نيست.  نگاه بازاري دانشگاه را تبديل به كارخانه توليد فارغالتحصيل كرد كه هيچ جايي براي دانش تحصيل شده يا تحصيل نشده خود نداشتند. در دوره‌‌اي ليسانسيه‌‌هاي بيكار و اكنون فوقليسانسها و حتي دكتراهاي بيكار روانه بازار کار ميشوند. اين در حالي است كه صنعت كشور بيش از مهندس و دكتر نياز به تكنسين دارد. كارنامه اين سياست را در صنعت و جامعه   نيز به عينه مشاهده ميكنيم. همچنانکه همايشها و نمايشگاههاي گوناگون برگزار ميشود بدون اينكه صنعت كشور را قدمي به جلو ببرد.