نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زیان استفاده از نماهای نا هنجار

در سالهاي اخير استفاده از نماهاي ناهنجار بيگانه  که معايب آن نيز بارها توسط رسانهها و مسئولان گوشزد شده، رواج پيدا کرده است.استفاده از چنين نماهايي به دليل ناهماهنگيهاي موجود بين ارگانهاي همسو است که تابهحال باعث وارد آمدن خسارتهاي فراواني به بناها و بافتهاي تاريخي در شهرها شده است. بافت تاريخي بهظاهر در تملک افراد است ولي يک بافت مجموعهاي فرهنگي است و شامل همه ارزشهاي موجود جامعه ميشود که از آن ميان معماري تجسميافته است تا اين فرهنگ را به نمايش درآورد ، بنابراين نابودي اين بافتها مصادف با اضمحلال بخشي از فرهنگ جامعه است. ناهماهنگيهاي موجود بين ارگانهاي مربوطه تاکنون باعث وارد آمدن خسارتهاي فراواني به بناها و بافتهاي تاريخي شده و اين آسيبها همچنان ادامه دارد. بدنههاي شکلگرفته در خيابانهاي مرکزي شهرهاي بزرگ، حاصل تجربههايي است که سينهبهسينه از معماري گذشته اين سرزمين به ما رسيده و بر ماست که اين ارزشها را حمايت و حفظ کنيم.اقدامات پراکنده براي حفاظت از بافتهاي تاريخي کشور نميتواند چارهساز باشد و تنها با هماهنگي بين ارگانهاي مسئول ميتوان مشکل بافتها و بناهاي تاريخي شهرهاي بزرگ را برطرف کرد. همچنين در مورد نماهاي جديد شهري نيز بايد چارهانديشي شود و بهمنظور جلوگيري از شکلگيري بناهاي ناهنجار، طرحي به مرحله اجرا درآيد که سازندگان و مالکان بدنههاي شهري مکلف به ساخت بدنههايي موزون و زيبا با بهرهگيري از اصول معماري منطبق با فرهنگ جامعه شوند.