هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زیان استفاده از نماهای نا هنجار

در سالهاي اخير استفاده از نماهاي ناهنجار بيگانه  که معايب آن نيز بارها توسط رسانهها و مسئولان گوشزد شده، رواج پيدا کرده است.استفاده از چنين نماهايي به دليل ناهماهنگيهاي موجود بين ارگانهاي همسو است که تابهحال باعث وارد آمدن خسارتهاي فراواني به بناها و بافتهاي تاريخي در شهرها شده است. بافت تاريخي بهظاهر در تملک افراد است ولي يک بافت مجموعهاي فرهنگي است و شامل همه ارزشهاي موجود جامعه ميشود که از آن ميان معماري تجسميافته است تا اين فرهنگ را به نمايش درآورد ، بنابراين نابودي اين بافتها مصادف با اضمحلال بخشي از فرهنگ جامعه است. ناهماهنگيهاي موجود بين ارگانهاي مربوطه تاکنون باعث وارد آمدن خسارتهاي فراواني به بناها و بافتهاي تاريخي شده و اين آسيبها همچنان ادامه دارد. بدنههاي شکلگرفته در خيابانهاي مرکزي شهرهاي بزرگ، حاصل تجربههايي است که سينهبهسينه از معماري گذشته اين سرزمين به ما رسيده و بر ماست که اين ارزشها را حمايت و حفظ کنيم.اقدامات پراکنده براي حفاظت از بافتهاي تاريخي کشور نميتواند چارهساز باشد و تنها با هماهنگي بين ارگانهاي مسئول ميتوان مشکل بافتها و بناهاي تاريخي شهرهاي بزرگ را برطرف کرد. همچنين در مورد نماهاي جديد شهري نيز بايد چارهانديشي شود و بهمنظور جلوگيري از شکلگيري بناهاي ناهنجار، طرحي به مرحله اجرا درآيد که سازندگان و مالکان بدنههاي شهري مکلف به ساخت بدنههايي موزون و زيبا با بهرهگيري از اصول معماري منطبق با فرهنگ جامعه شوند.