هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ما معماران مقصر هستیم

شانزدهمين نشست بازآفريني معماري ايراني با هدف ارتباط مستقيم مسئولان، معماران و جمعآوري ايدههاي معماران براي رسيدن به آينده مطلوب در زمينه معماري، با حضور اساتيد برجسته معماري ايران در حوزه هنري برگزار شد.

در اين نشست محمدمهدي محمودي، عضو هيئتعلمي و استاديار دانشکده معماري پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، نگاه به آينده معماري را وابسته به اوضاع معماري امروز دانست و همچنين وضعيت معماري و شهرسازي امروز را بسيار هماهنگ با اوضاع جامعه قلمداد کرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به روش تدريس اشتباه معماري در دانشگاهها، مرگ معماري و شهرسازي ايران را همزمان با آکادميک کردن اين رشته در کشور دانست و گفت: فاصله گرفتن معماران از جامعه و باور بيشازحد به خود يک آسيب جدي در معماري امروز به شمار ميآيد؛طوريکه معماران از سال 1317 تا به امروز به دو دسته تقسيم شدهاند، معماراني که به معماري گذشته باور دارند و افراطياند و از سوي ديگر معماراني که با سفر به غرب، معماري آنجا را بدون توجه به فرهنگ و جغرافيا در شهرهاي اين مرز و بوم پياده ميکنند.

 محمودي قبول ضعف معماران از سوي خودشان و بررسي معماري گذشته و امروز را در مسير آينده معماري بسيار مؤثر دانست و گفت: براي آينده بايد گذشته و امروز را بررسي کرد، بايد قبول کرد که ما معماران و شهرسازان در به وجود آوردن اوضاع معماري امروز مقصر هستيم و بناهايي ميسازيم که عمرشان کوتاهتر از خودمان است و اين در معماري جاي تأسف دارد.