جایگاه تشکل‌های قدرتمند در قانون نظام‌مهندسی دیده شود

شمار نشریه : 201

دبير کانون سراسري انبوهسازان با بيان اينکه انتظار داشتيم اولويت کميسيون عمران اصلاح ماده 29 قانون نظاممهندسي باشد، گفت: علي رغم آنکه 19 سال از عمر قانون نظاممهندسي ميگذرد انتظار داشتيم به مسائل مهمتري پرداخته شود.

فرشيد پورحاجت با اشاره به اينکه برابر با ماده 29 بايد آييننامه اجرايي کارهاي ساختماني را وزارت مسکن تهيه و تدوين ميکرد، گفت: هيچ آييننامهاي در اين خصوص وجود ندارد و در اصلاحيه جديد هم تغييري در اين ماده داده نشده است.

پورحاجت افزود: وقتي دنبال ارتقاي صنعت ساختمان هستيم و بحث کيفيت را مطرح ميکنيم بايد آييننامه اجرايي و قوانين براي آن وجود داشته باشد و نبايد قانوني وضع شود که فقط يک تشکل خاص را پوشش دهد.

به گفته وي قانون نبايد فقط سازمان نظاممهندسي را ببيند زيرا تشکلهاي قدرتمندي مانند سنديکاي پيمانکاران ساختمان، انجمنهاي مشاوران و انجمن انبوهسازان داريم که در اين 10 ساله نقش زيادي در توسعه صنعت ساختمان داشتند و بايد جايگاه آنها در دل اين قانون ديده شود.