هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر پیروزی جمهوری خواهان بر مسکن

با شکست دمکراتها در انتخابات سنا، کنگره آمريکا (مجلس نمايندگان و سنا) به دست جمهوري خواهان افتاد. جمهوري خواهان که اکثريت کرسيها را در کنگره امريکا به دست آوردهاند، از محورهاي اصلي کارشان در سال 2015 رصد مذاکرات هستهاي ايران با گروه 1+5 و تلاش براي تصويب تحريمهاي بيشتر عليه ايران و محدود کردن دامنه تصميم گيري باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در مذاکرات هستهاي است. اکنون نهاد قانون گذاري آمريکا تحت تسلط جمهوري خواهان است و گمانه زنيهاي بسياري وجود دارد که تلاش نمايندگان آن، تحت فشار قرار دادن اوباما و تخريب توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 خواهد بود.

بعضي کارشناسان اعتقاد دارند؛عدم توافق در مذاکرات هستهاي ميتواند تحريمها را گستردهتر کند و هدف تک نرخي کردن تورم را ناممکن سازد. با توجه به اينکه اين توافقات مسير نقدينگيهاي سرگردان کشور را مشخص ميکند، در اين مطلب و در گفتگو با کارشناسان، ديدگاه جمهوري خواهان در رابطه با مذاکرات هستهاي و سياست خارجي آمريکا و نيز تأثير توافق يا عدم توافق را بر اقتصاد ايران" به خصوص در بخش مسکن- بررسي ميکنيم:

آينده مثبت است

نماينده خرم آباد و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به پيام ساختمان گفت: برخلاف آنچه گفته ميشود، واقعيت اين است که جمهوري خواهان در موضوع سياست خارجي خود با ايران واقع بينانهتر از دموکراتها عمل ميکنند.

آقامحمدي، در اين خصوص که به اعتقاد کارشناسان تسلط جمهوري خواهان بر کنگره، نگراني درباره عدم موفقيت مذاکرات هستهاي و کاهش تحريمها را بيشتر کردهاست، گفت: اين ديدگاه بعضي کشورهاي غربي است و طوري وانمود ميکنند که با روي کار آمدن جمهوري خواهان جنگ طلب، فرصت طلايي کاهش تحريمها و يا رفع کامل آن از بين ميرود، درصورتي که اين امر واقعيت ندارد. وي افزود: آنچه دموکراتها در مرحله کنوني به عنوان امتياز و نرمش در مذاکرات هستهاي عنوان ميکنند، در حقيقت نياز آمريکا به ايران براي برون رفت از بحرانهاي خاورميانهاست.

نماينده خرم آباد گفت: آمريکاييها در داخل با کسري بودجه زيادي مواجه هستند، ازلحاظ بازرگاني، کسري موازنه بازرگاني قابل توجهي دارند و از بُعد خارجي، به دليل اتخاذ سياستهاي غيرواقع بينانه و مستکبرانه، احساسات ضدآمريکايي در سطح جهاني رو به افزايش است و با نفرت عمومي روبه رو ميباشند. بنابراين نه شکست دموکراتها و نه پيروزي جمهوري خواهان، تغييرات اساسي در رويکرد آنان نسبت به ما ايجاد نخواهد کرد و اينجاست که مذاکره کنندگان هستهاي ما بايد فراست لازم براي برخورد با واقعيتهاي آمريکا را از خود نشان دهند. آقا محمدي خاطرنشان کرد: نگراني از اوضاع موجود مردم را کلافه کرده درحالي که رشد اقتصادي کشور مثبت است.

نفت در اختيار جمهوري خواهان

عباس شريف الديني، کارشناس مسائل خارجي با بيان اينکه؛ ديدگاه جمهوري خواهان کنگره آمريکا، در رشد اقتصادي بر پايه توسعه صنعت هيدروکربورها امکان پذير خواهد بود، به پيام ساختمان گفت: جمهوري خواهان با توسعه حفاريهاي نفتي به ويژه در منطقه آلاسکا و نيز با لغو محدوديتهاي اعمال شده بر صادرات گاز طبيعي مايع و نفت خام ميخواهند تغيير اساسي در اقتصاد و کاهش درآمد نفتي کشورهايي مانند ايران ايجاد کنند، بنابراين لازم است هر چه سريعتر دولت وابستگي به درآمد نفت را کاهش دهد.

وي افزود: بيشترين تأثيري که کاهش درآمد نفتي بر اقتصاد ايران ميگذارد در ساخت وساز نمود پيدا ميکند زيرا کاهش بودجه رابطه مستقيمي بر بخش عمران خواهد داشت. در حال حاضر اگر درآمد نفتي بيشتر بود دولت ميتوانست طرح مسکن مهر را به پايان برساند و طرح مسکن اجتماعي را نيز در برنامه خود داشته باشد.

ايران از سالها پيش دچار تحريم بود

اسماعيل کوثري، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به پيام ساختمان گفت: نبايد دولت از توافقات به عنوان عامل کاهش تحريمها ياد ميکرد زيرا از زمان شکست آمريکا در طبس تاکنون ايران همواره تحريم بودهاست. وي افزود: مسئولين کشور با وجود همين تحريمها 34 سال، بودجه کشور را برنامهريزي کردند، البته هرچند اين تحريمها تأثيرگذار بوده اما به معناي رکود قطعي اقتصاد کشور نيست.

وي در مورد تأثير تحريمها در بخش مسکن گفت: بخش مسکن نيازمند برنامهريزي دولت و همکاري بانکها در ارائه تسهيلات است. کوثري ادامه داد: در صورت حاصل نشدن توافقات، ما همان رويه گذشته خود را ادامه خواهيم داد.

پيروزي جمهوري خواهان در مذاکرات هستهاي بيتأثير نيست

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس، برخورد جمهوري خواهان را با نظام جمهوري اسلامي ايران سختگيرانه دانست و دراين باره گفت: آمريکاييها در مذاکرات هستهاي سياستهاي کلي دارند که يکي از آنها برخورد سختگيرانه با ايران است، اما جمهوري خواهان سرسختي بيشتري نسبت به دموکراتها دارند، بنابراين ممکن است جمهوري خواهان سرسختي بيشتري در مذاکرات هستهاي با ايران اعمال کنند.

عوض حيدرپور، پيروزي جمهوري خواهان را بيتأثير ندانست و دراين باره گفت: به هرحال پيروزي جمهوري خواهان در مذاکرات هستهاي بيتأثير نيست اما اين تأثير بسيار چشمگير نخواهد بود، زيرا سياست خارجي آمريکاييها در رابطه با ديگر کشورها چه دموکراتها بر سرکار باشند و چه جمهوري خواهان، يکنواخت است. اما رفتار جمهوري خواهان در قبال ايران همواره خصمانه و سرسختانه بوده و هست. بنابراين طبيعي است که در مذاکرات هستهاي هم سختگيريهايي وجود داشته باشند. از سوي ديگر اين نوع لجاجت و سرسختيها، زياده خواهيهاي آمريکا را بيشتر ميکند.

وي خاطرنشان کرد: خيلي فرق نميکند جمهوري خواهان و يا دموکراتها کدامشان حاکم باشند، اما مسئله مهم اين است که حداقل در مورد سياستهاي خارجي در رفتار با منطقه خاورميانه و جمهوري اسلامي ايران، شاهد تغييرات چشمگيري نسبت به گذشته نخواهيم بود.

آينده در گرو توافق

احمدرضا مکرمي، کارشناس اقتصادي به پيام ساختمان گفت: ازآنجاکه اقتصاد و سياست همواره بر يکديگر مؤثر بوده و هست، بخشي از انتظارات مربوط به آينده اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن، به توافقات هستهاي ايران وابسته خواهد بود.

وي افزود: توافق نهايي در مذاکرات هستهاي، از نوسانات و بيثباتيهاي اقتصادي خواهد کاست و پيش بيني ميشود بخشي از حجم نقدينگي به سمت بازار مسکن حرکت کند که با توجه به تجربههاي اثبات شده اقتصادي، اثرگذاري اين عامل بر قيمتهاي بازار مسکن در کوتاه مدت محسوس نخواهد بود؛از سوي ديگر، در صورت عدم توافق در مذاکرات هستهاي و شدت گرفتن نوسانات ارزي، سمت وسوي سرمايه و نقدينگي عمدتا به بازارهايي متمايل خواهد شد که پتانسيل سفته بازي داشته باشند.

سخن آخر

با در نظر گرفتن عوامل مختلف تأثيرگذار بر بازار مسکن و بررسي احتمالات و انتظارات قبلي اميد ميرود با بهبود اوضاع سياسي و بينالمللي و نزديک شدن به ثبات اقتصادي، اقتصاد کشور بعد از وقفهاي طولاني قدم در مسير رشد و توسعه بردارد و درنتيجه آن، به دليل ايجاد فضاي مطمئن و دور از تنش و نوسان، بازارهاي اقتصادي مسير منطقي، با ثبات و اميدبخشي را پيش رو داشته باشند.