هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دود نفت در چشم مسکن

قيمت نفت به عنوان مهمترين عامل تأثيرگذار خارجي بر بازار مسکن، ازآن جهت قابل تامل است که درآمد اصلي کشور از صادرات نفت به دست ميآيد. در کشور درحال توسعهاي نظير ايران که درآمد دولت و نقدينگي کشور به قيمت نفت وابستهاست، افزايش قيمت اين ماده خام منجر به افزايش درآمدهاي کشور و افزايش حجم نقدينگي خواهد شد. همانگونه که افزايش قيمت نفت در سالهاي 84 و 85 يا سالهاي 89 و 90 موجب رشد حبابي قيمتها در بازار مسکن شد. هم اکنون قيمت نفت حدود 55 دلار ميباشد و از يک ماه پيش روندي کاهشي داشتهاست. با توجه به افزايش توليد روسيه و رقابت آن با عربستان، امکان کاهش مجدد قيمت نفت وجود دارد. لذا روند فعلي قيمت نفت، احتمال کاهش درآمد نفتي کشور را به همراه دارد. همچنين بررسيهاي کارشناسان اقتصادي نشان ميدهد؛ کاهش قيمت نفت با تأخيري 6 تا 12 ماهه تاثير خود را بر بازار مسکن نشان ميدهد. به منظور بررسي تأثيرات احتمالي قيمت نفت بر بازار مسکن و نيز تأثير آن بر بودجه عمراني کشور با چند تن از کارشناسان اقتصادي به گفتگو نشستيم:

کاهش قيمت نفت افزايش قيمت مسکن نيست

سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي در گفتگو با پيام ساختمان با بيان اينکه کاهش نفت در کوتاه مدت نميتواند بر بازار مسکن تأثيرگذار باشد، به پيام ساختمان گفت: بدون ترديد در ميان مدت تأثير اين کاهش قيمت بر روي قيمت کالاها و مصالح وارداتي که با دلار خريداري ميشوند، خود را نشان خواهد داد. وي افزود: کاهش قيمت نفت برابر با افزايش قيمت مسکن نيست و بازخورد کاهش قيمت نفت در تأخير بيشتر دولت براي تک رقمي کردن نرخ تورم نمود پيدا خواهد کرد و بدون ترديد تحقق نرخ تک رقمي تورم از سال 95 به سال 96 تغيير پيدا ميکند.

ليلاز در پاسخ به اين سؤال که اگر تغييراتي در لايحه بودجه کشور صورت گيرد، به نظر شما اين تغييرات در کدام بخش ممکن است اتفاق بيفتد، گفت: بودجه کشور همانند هلو است که هسته آن بودجه جاري و گوشت آن بودجه عمراني است. بدون ترديد هر برداشتي از لايه گوشتي آن يعني بخش عمران خواهد بود. وي ادامه داد: کاهش بودجه عمراني به صلاح جامعه نيست و اين کاهش باعث تورم و افزايش هزينه ساخت وساز و نيز افزايش قيمت در بازار مسکن ميشود و چرخ توليد را از حرکت بازمي دارد. بنابراين دولت براي کاهش اثرات اين تغيير بايد از بخش خصوص ياري بگيرد.

کشور مازاد مسکن دارد

فرهاد نيلي، کارشناس ارشد اقتصاد نيز به خبرنگار ما گفت: کشور ما با مازاد عرضه مسکن روبه روست و در دوران رکود اقتصادي و کاهش قيمت نفت، راهي جز بررسي راهکارهاي ارائه مسکن مازاد نداريم.

وي با اشاره به اينکه در زمان رکود ما بايد از حداکثر توانمان استفاده کنيم تا معاملات و عرضه مسکن افزايش پيدا کند، گفت: در حال حاضر بازار مسکن با دو چالش؛کاهش تقاضا و درگيري ذهن توليدکننده روبه روست که مسئولين ميتوانند با تحريک بازار و افزايش قدرت خريد مردم با ارائه وام، اين دو چالش را از پيش رو بردارند.

نيلي خاطرنشان کرد: کاهش قيمت نفت بيشترين تأثير را در بودجه عمراني و ساخت وساز خواهد داشت، اين در حالي است که در کشور ما مازاد مسکن نيز موجود است. بنابراين اگر بخواهيم چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآوريم بايد توجه بيشتري به بودجه عمراني داشته باشيم زيرا رونق اين بخش، رونق اقتصادي صنايع زيادي را به همراه خواهد داشت.

رکود بيشتر بازار مسکن در آينده

شهرام حقيقتي، کارشناس مسکن با بيان اين مطلب که مهمترين عامل تأثيرگذار خارجي بر بازار مسکن، قيمت نفت است، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه در کشور ما افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمد و حجم نقدينگيها ميشود، همانگونه که در برخي سالها افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني موجب افزايش قيمت مسکن و ايجاد حباب در بازار مسکن کشورمان شد.

وي با اشاره به اينکه کاهش قيمت نفت از يک نظر به سود مسکن است، گفت: با توجه به افزايش توليد نفت توسط روسيه و عربستان، قيمت نفت به کمتر از 55 دلار نيز خواهد رسيد و اين موضوع باعث رکود بيشتر بازار مسکن در آينده خواهد شد البته اين اثرگذاري بر مسکن 6 تا 12 ماهه خواهد بود.

کاهش قيمت نفت تأثيري در بخش عمراني ندارد

نماينده سمنان و عضو کمسيون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اينکه سهم نفت از توليد ناخالص داخلي يک سوم بوده و 30درصد بودجه را تشکيل ميدهد، گفت: متأسفانه بودجه کشور هميشه بوي نفت ميدهد و بودجهاي که وابسته به نفت باشد استرس زا است زيرا با کوچکترين تباني کشورهاي تحريمکننده، نگرانيهايي ايجاد ميکند.

عليرضا خسروي، در پاسخ به اين سؤال که آيا کاهش قيمت نفت در بازار مسکن تأثيري دارد، اظهار داشت: افزايش قيمت تنها در واحدهاي لوکس صورت ميگيرد چراکه برخي از مصالح ساختماني واحدهاي لوکس وارداتي هستند و ممکن است افزايش قيمت مصالح باعث افزايش قيمت اين نوع واحدها شود.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال که آيا کاهش قيمت نفت تأثيري در ساخت وسازهاي عمراني کشور خواهد داشت، گفت: در بودجه 94 قرار بر اين شده که از 3هزار پروژه نيمه تمام 200 پروژه به سرانجام برسد که البته هيچ کدام از پروژهها نياز به مصالح اساسي و پايه ساختماني ندارند و اگر هم نياز داشته باشند تمامي اين مصالح در داخل توليد ميشوند، بنابراين کاهش قيمت نفت تأثير زيادي در بخش عمراني ندارد. وي خاطرنشان کرد: پاشنه آشيل غربيها دلار و پاشنه آشيل ما نفت است که اين پاشنه آشيل به هيچ عنوان جوابگوي مشکلات اقتصادي ما نيست .