هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حرف های درگوشی

نفوذ برجها به اعماق زمين تهران

مشرق نوشت: ممانعت از افزايش تعداد «طبقات» ساختمان بيش از حد مجاز طرح تفصيلي و مهار روند فروش «تراكم اضافه» در تهران، باعث حركت معكوس ارتفاع سازههاي جديد از سطوح مثبت روي زمين به تراز «منفي» زيرزمين شده است.

مسکن 1.5 ميليون خانوار يک اتاق و کمتر

تابناک نوشت: پديده بد مسکني در کنار توجه به بي مسکنها از برنامههاي موردتوجه وزارت راه و شهرسازي است. بر اين اساس و طبق برآوردهاي اين وزارتخانه يکميليون و 534 هزار خانوار بد مسکن و يکميليون و 230 هزار خانوار بيمسکن در کشور وجود دارند.

«بُزخري» مسکنهاي مهر

اقتصادنيوز نوشت: اين روزها که سروصداي افزايش وام مسکن از 25 به 30ميليون تومان شنيده ميشود و در مقابل متوليان تحويل واحدهاي مسکوني مهر ادعاي افزايش قيمت اين واحدها را دارند، دلالان در اين شهرکها زياد شدند و خواستار خريد واحدهاي مسکوني تحويل نداده شده زير قيمت هستند.

تجمع متقاضيان مسکن مهر پرند

تسنيم نوشت: تجمع جمعي از متقاضيان مسکن مهر پرند در اعتراض به درخواست واريز مجدد وجوهي جهت واگذاري مسکن خود مقابل مجلس باعث شد تا کميسيون عمران مجلس از کميته مشترک خود با دولت  بخواهد براي حل مشکل تشکيل جلسه دهد.