هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سفر به بزرگ‌ترین امپراتوری جهان

مجله سفر «يورونيوز» در گزارش اخير خود، ايران و دو کشور ديگر را بهعنوان هيجانانگيزترين مقاصد براي گردشگران در سال 2015 پيشنهاد کرد.کارشناسان اين مجله براي گردشگراني که هنوز مقصد سفر خود را در سال آتي انتخاب نکردهاند، سه پيشنهاد هيجانانگيز براي سال 2015 ارائه دادهاند؛ سه کشور ايران، کلمبيا و کره شمالي. بر اساس اين گزارش ايران بهعنوان يکي از کشورهاي جهان که بيشترين تعابير و پيش قضاوتهاي نادرست درباره آن وجود دارد يکي از پيشنهادهاي اصلي سفر در سال 2015 است که به خاطر گنجينه غني ميراث ملياش چون بقاياي پاسارگاد و تخت جمشيد در شيراز، معماري منحصربهفرد اسلامي در شهر اصفهان و سواحل اطراف درياي خزر جذابيتهاي فراواني براي گردشگران خارجي خواهد داشت.

اين گزارش اضافه ميکند: سفر به ايران براي گردشگران برابر با سفر به مکاني است که پيشازاين محل بزرگترين امپراتوري جهان بوده است. بااينوجود تعداد گردشگران خارجي در ايران هنوز قابلملاحظه نيست و مسئولان گردشگري در تلاش براي رفع کليشه و باورهاي اشتباهي هستند که درباره ايران وجود دارد.

کارشناسان سفر يورونيوز کلمبيا را نيز بهعنوان مقصد بکر گردشگري به گردشگراني پيشنهاد کردهاند که علاقهمندند يک سفر بکر را تجربه کنند. بر اساس اين گزارش اين کشور اخيراً در نمايشگاه جهاني سفر در کشور چين بهعنوان برترين مقصد اکوتوريسم در جهان شناختهشده و عاشقان طبيعت بيشک لذت فراواني از سفر به کشور کلمبيا خواهند برد.پيشنهاد سفر به کره شمالي بهعنوان يکي از برترين مقاصد گردشگري در سال آينده ميلادي در حالي مطرح ميشود که وزارت امور خارجه آمريکا سفر به اين کشور آسيايي را پيشنهاد نميکند؛ اما درعينحال کنجکاوي انگيزه خوبي براي گردشگران ماجراجو خواهد بود.