به دکوراسیون خانه جان ببخشید

شمار نشریه : 200

گروه معماري و دکوراسيون: شايد براي بعضي از شما اتفاق افتاده باشد که در فضاي خانهاي قرار گرفته باشيد که دکوراسيون آن ازلحاظ اصول فني و زيبايي چيزي کم نداشته باشد، اما حس و حال خوشايندي نيز که انتظار داشتهايد در شما ايجاد نشده باشد. در اين مواقع احساس ميکنيد جاي چيزي، خالي است. در واقع هر اندازه که وقت بگذاريد، هزينه کنيد و يک دکوراسيون کامل و اصولي براي خانه خود تدارک ببينيد، باز هم ريزهکاريها و اقدامات ظريفي وجود دارد که انجام آنها به دکوراسيون خانه جان ميبخشد.چگونه ميتوان به دکوراسيون يک خانه جان بخشيد و حس زيبا و دلپذير عشق و اميد را در آن جاري کرد؟جذابيت نکاتي که ذکر خواهد شد در اين است که در عين سهولت و سادگي، تأثيري بسيار پررنگ و محسوس بر فضاي خانه و روح و روان ما ميگذارد.

چيدن متفاوت ميز پذيرايي

ميز پذيرايي را زيبا بچينيد و به نوع چينش عناصري که روي آن قرار ميدهيد، توجه کنيد و بها دهيد. چند جلد کتاب يا مجله کنار يک سبد حصيري زيبا که درون آن تعدادي شمع و يک گلدان پر از گلهاي تازه و شاداب وجود دارد در کنار هم چيدماني شيک و چشمگير براي ميز پذيرايي شما به ارمغان ميآورد.

رنگآميزي جزئي

يک رنگآميزي نهچندان حرفهاي و جزئي همهچيز را تغيير ميدهد. اگر آينهاي با قابي زيبا اما قديمي داريد، آن را با رنگي متمايز و جديد رنگ آميزي کنيد. با اين کار ساده، آينه را به عنصري جذاب و خيرهکننده تبديل ميکنيد و به دکوراسيون خود روحي تازه ميبخشيد.

حذف وسايل اضافي

بيتعارف برخي از عناصر را کنار بگذاريد. دکوراسيوني شلوغ و متراکم، هرگز نميتواند زيبا و جذاب باشد. به دکوراسيونتان با دقت بيشتري نگاه کنيد تا وسايل و عناصري را که مدتها است از آنها استفاده نکردهايد و احتمالاً ازاينپس هم به کارتان نميآيد و به نظرتان زيبا نيستند، بدون معطلي از محيط خارج کنيد و چيدمان خانه را بدون هيچ عنصر اضافهاي از نو طراحي کنيد.

جابهجا کردن

ميز و صندلي غذاخوري را از گوشهاي به گوشه ديگر اتاق ببريد، مبلها را حرکت دهيد و جابهجا کنيد و جاي ميزهاي عسلي و آباژورها را تغيير دهيد. توجه داشته باشيد که يک جابهجايي ساده، بدون صرف هزينه، روح تازهاي به دکوراسيون خانه شما ميدهد و تا مدتي به شما احساس تازگي و نشاط ميبخشد.

ابتکار در چينش کتاب

در چينش کتابها در کتابخانه ابتکار به خرج دهيد. اين کار ميتواند سرگرمکننده هم باشد. کتاب‌‌هايتان را بر اساس رنگ جلدشان به دستههاي منظم و زيبا تقسيم کنيد. هر دسته را در قسمتي از کتابخانه نه بهصورت عمودي و کنار هم ايستاده، بلکه بهصورت افقي رويهم بچينيد. همين تغيير ساده در چيدمان کتابها در تغيير احساس شما از دکوراسيون خانهتان تأثيرگذار است.

بهرهگيري از جادوي گل و گياه

از دکوراسيوني که از گل و گياهان تازه و با تراوت بيبهره باشد، بهسختي ميتوان انتظار القاي احساسي لطيف داشت. اگر نميتوانيد مدام از گلفروشيها گل بخريد، يک شاخه کوچک پر از برگهاي سبز بچينيد و درون گلداني در دکوراسيون خانهتان بگذاريد. شما با همين کار ساده، حس طراوت و شادابي را به فضاي خانهتان القا کردهايد.

روشن کردن شمع

شمعها زماني که روشن هستند، چنان احساس لطيف و شاعرانهاي در فضا پديد ميآورند که حتي تصورش را هم نميتوان کرد. هر زمان که به حس و حالي لطيف و سرشار از آرامش نياز پيدا کرديد، در محيط خانهتان چند شمع روشن کنيد.

تغيير جاي فرشها

چه اشکالي دارد که از اين به بعد از فرش يا قاليچه اتاق غذاخوري در آشپزخانه و از قاليچه اتاق نشيمن در اتاقخواب استفاده کنيد. بد نيست بدانيد که اگر قاليچه مکانهاي مختلف را با هم جابهجا کنيد با نتيجه جالب و خوشايندي مواجه خواهيد شد و تا مدتها تفاوت را حس خواهيد کرد.

استفاده از عکسهاي نوستالژيک

دکوراسيون خانهتان را از عکسها بيبهره نسازيد. زماني که عکسهاي سياهوسفيد و نوستالژيک که لبريز از احساسي شاد هستند در دکوراسيون خانهاي ديده ميشود ناخودآگاه لبخندي بر لبها نقش ميبندد. چند عکس خاطرهانگيز از خود و عزيزانتان را که در روزهايي بهيادماندني گرفتهايد، انتخاب کنيد و آنها را در قابهايي سفيد و ساده کنار هم و روي ديوار تزيين کنيد.