هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بادگیر روی اسکناس

بادگير از نمادهاي تمدن ايراني به شمار ميرود و خاستگاه آن کوير مرکزي ايران و در قلمرو حوزه ايراني و فرهنگي است. فنآوري بادگير يک روش ابداعي ايراني بوده که براي ايجاد فضاي خنک در داخل منازل گرم کويري استفاده ميشده است.

سالهاست که بادگيرهاي ايران مورد بيمهري بوده و کشورهاي ديگر خليجفارس اقدامات جدي براي نسبت دادن ابداع آن به خود انجام ميدهند.سرانجام قدمي درراه جهانيشدن بادگيرهاي يزد برداشته شد و طرح بادگير خانه آقازاده روي اسکناس2 هزارتوماني نقشبست. گفته ميشود اين اسکناسها، از يک و نيم تا يک و هشتدهم ميليارد قطعه در سيستم گردش پولي قرار ميگيرد. قرار است که بادگيرهاي ايران بهزودي در فهرست آثار ملي ايران جاي بگيرد.

 عليرضا صادقي، مدير انجمن مردمنهاد بنياد بادگيرها دراينباره ميگويد:« در راستاي جهانيشدن  و معرفي نمادهاي ايراني براي اولين بار بنياد بادگير طرح قرار گرفتن بادگيرها روي اسکناسهاي ايراني را مطرح کرد که خوشبختانه اين طرح تائيد شد و به امضاي رئيسجمهور رسيد.» به گفته او، طرح انتخابشده از روي بادگير خانه آقازاده واقع در ابرکوه يزد برداشتهشده است. اين بنا يکي از زيباترين خانههاي خشتي ايران به شمار ميرود که قدمتي قاجاري دارد. خانه آقازاده در تاريخ 24 بهمن 1375 با شماره 1838 بهعنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

 صادقي ميگويد : انتخاب اين بادگير براي نقش بستن روي اسکناسهاي 2 هزارتوماني به دليل منحصربهفرد بودن آن است. اين بادگير 18 متر ارتفاع داشته و دوطبقه است. ارتباط بين طبقات 19 درجه است که ميتواند تنظيمات هوا را درحاليکه هيچ بادي نميوزد، انجام دهد. دوطبقه بودن اين بادگير در حالي است که  95 درصد بادگيرها يک طبقه است.